ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова УкрДУЗТ
  • І. М. Войтов УкрДУЗТ
  • Л. М. Носенко УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.134070

Ключові слова:

управління, цінність, оцінка вартості, збалансована система показників, залізничний транспорт

Анотація

В статті досліджено сутність ціннісно-орієнтованого управління та визначено, що його переваги полягають у орієнтації аналітичних технік та управлінських процесів підприємств на максимізацію їх цінності шляхом фокусування прийняття управлінських рішень на ключових факторах (драйверах) створення цінності. Розкрито послідовність впровадження ціннісно-орієнтованого управління на підприємствах залізничного транспорту, що включає такі етапи: стратегічне планування (визначення місії та ієрархії цілей), визначення функціональних цілей, тобто побудова стратегічної карти, визначення  критичних факторів успіху, визначення ключових індикаторів ефективності, формування збалансованої системи показників, її автоматизація та впровадження. Проаналізовано основні підходи до оцінки вартості бізнесу (дохідний (прибутковий), порівняльний (ринковий) і витратний (майновий)) та зроблено висновки щодо їх застосування на підприємствах залізничного транспорту.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, УкрДУЗТ

д.е.н,  професор 

І. М. Войтов, УкрДУЗТ

ст. викладач 

Л. М. Носенко, УкрДУЗТ

магістр 

Посилання

Дикань В.Л., Зубенко В.О., Маковоз О.В., Токмакова І.В., Шраменко О.В. Стратегічне управління: навч. посіб.. – К.: ЦУЛ, 2013. – 272 с.

Дикань В.Л., Кірдіна О.Г. Система інтегрованого управління інвестиційно – інноваційним розвитком залізничного транспорту // Маркетинг і менеджмент інновацій.- 2011. – Вип.1.- С. 137 – 144.

Каличева Н.Є. Організація управління на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 45. - С. 167-170.

Корінь М.В. Теоретичні засади розвитку залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2017. – № 28. – С. 48-52.

Компанієць В.В. Управління розвитком соціально–економічних систем у духовно – моральному та соціокультурному вимірі (на прикладі залізничного транспорту) : дис. ... д. е. н. (додатки) : спец. 08.00.03. – економіка та управління національним господарством. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 199 с..

Кондратюк М.В. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2009. – 19 с.

Толстова А.В. Модель організаційної структури управління конгломератом «Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України» // Вісник Харківського національного аграрного університету: збірник наукових праць. – Харків: ХНАУ, 2010. - Вип. 10, Серія: «Економічні науки». – С. 270-279.

Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного мененджмента: финансовый и бухгалтерский аспекты : монографія /Д.Л. Волков. – СПб.: Изд-во "Высшая школа менеджмента", Издат .дом. С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. – 320 с.

Кизим М.О. Збалансована система показників : монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, В.А. Зінченко ; Н.-д. центр індустр. пробл. розвитку НАН України. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 192 с.

Стоимость компаний. Оценка и управление / Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин. – М. : Издательство: "Олимп-Бизнес", 2005. – 575 с.

Стратегический разрыв. Технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь / М. Ковени, Д. Гэнстер, Б. Хартлен, Д. Кинг. – М., Альпина Бизнес Букс, 2004. – 232 с.

Малярець Л.М. Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи : монографія / Л.М. Малярець, О.В. Ачкасова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України