DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149573

АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ В ПРОЦЕСАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Н. Є. Каличева, О. Ю. Чередниченко

Анотація


Державне регулювання економіки в умовах становлення та розвитку ринкового господарства потрібне для стабілізації та пристосування вітчизняної економічної системи до мінливих зовнішніх умов. Тому втручання держави у розвиток окремих галузей народного господарства, які виступають його основою, необхідне для усунення суперечностей і неузгодженостей в їх діяльності. Вітчизняний транспортний сектор, основу якого складає залізничний транспорт, є фундаментом ефективного функціонування національної економіки й для забезпечення його ефективної роботи в сучасних ринкових умовах потрібна надійна та дієва підтримка державних інститутів.


Ключові слова


держава, залізничний транспорт, управління, функціонування, ринок транспортних послуг, державне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань В.Л. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. - Х.: УкрДАЗТ, 2009. - № 28. – С. 13-20.

Дикань В.Л. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євро інтеграційному просторі/ В.Л. Дикань, Г.Є. Островерх// Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник наукових праць. – Х. : УкрДУЗТ, 2018. – № 62. – С. 11–19.

Гудкова В. П. Структурно-функціональний аналіз державного регулювання розвитку залізничного транспорту / В. П. Гудкова, Ю. О. Тютюн // Залізничний транспорт : зб. наук. праць ДЕТУТ. – 2015. – Вип. 33. – С. 70–77. (Серія “Економіка і управління “).

Овчиннікова В.О. Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. - 2017. - №12. - С. 129-135. – Режим доступу: http: // economyandsociety.in.ua.

Матвієнко В.В. Основні напрями державного регулювання залізничним транспортом України / В.В. Матвієнко // Актуальні проблеми державного управління. Серія Державне управління: зб. наук. пр. – Х. : «Магістр», 2016. – №1(49). – С. 19-25/

Собакарь А.О. Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації/ А.О. Собакарь, В.М. Бечасний// Віче. – 2010. - №4. – С. 2-5.

Сайт Міжнародного транспортного форуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/12keystat 2017.pdf

Україна у цифрах у 2017 році: статистичний збірник/ за редакцією І. Є. Вернера. - К.: ТОВ «Видавництво Консультант», 2018 – 241 с.

Каличева Н.Є. Методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління конкурентними позиціями/ Н.Є. Каличева// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2017. – Вип. 27. – Ч. 1. С. 139 – 142

Каличева Н.Є. Організація управління на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах/ Н.Є. Каличева// Вісник економіки транспорту і промисловості: збір. наук. праць – Харків, УкрДАЗТ. - 2014. - № 45. – С. 167– 170.

Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Електронний ресурс]: постанова КМУ від 16.12.2009 № 1390. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF- Назва с екр. – (Дата звернення: 20.11.2018)].

Сивый В.Б. К вопросу обоснования необходимости проведения структурной реформы в транспортной отрасли / В.Б. Сивый, О.М. Козырь // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. праць, – Харків : УкрДАЗТ. – 2005. – № 9-10. – С. 140-145

Соломніков, І.В. Інвестиційне забезпечення техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспорту / І.В. Соломніков // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 60, 2017. – С. 223 -228.

Еврокомиссия одобрила программу поддержки перераспределения грузов в пользу железнодорожного и водного транспорта https://railway-publish.com/news/7858-evrokomissiia-odobrila-programmy-podderjki-pereraspredeleniia-gryzov-v-polzy-jeleznodorojnogo-i-vodnogo-transporta.html

Соломніков, І.В. Державна підтримка техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспорту [Електронне наукове видання]/ І.В. Соломніков // Мукачівський державний університет. - Випуск № 6/2016. - С. 215-219. - режим доступу:

http://economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/36.pdf

Непран, А.В. Роль запозичень у фінансуванні інвестиційної діяльності підприємств реального сектору економіки / А.В. Непран, І.С. Тимченко, Н.М. Каменева // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 60, 2017. – С. 216 – 223.

Railway Reform in Germany: Restructuring, Service Contracts, and Infrastructure Charges [Text] / Von der Fakultät VII - Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlinzur Erlangung des akademischen Grades, Berlin, 2008 - 236 p.

Матвеева Н.А. Инновационные модели инвестиционной стратегии управления предприятиями железнодорожного транспорта // Бюллетень транспортной информации, №9 (171), сентябрь 2009, С. 14 -17.

Лапін П. В. Виробничі загрози економічної безпеці підприємств залізничного транспорту [Текст] / П. В. Лапін // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 55, 2016. – С. 41 - 50

Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект)/ В.В. Цвєтков. – Х. : Право, 1996. –192 с.

Ефективність державного управління в умовах реформ: наук. розробка / Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Джинчарадзе, Ю. П. Сурмін [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 76 с.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892