DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149591

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ»

І. Л. Назаренко, Т. О Голованова

Анотація


В статті виконані розрахунки рівня економічної безпеки Південної залізниці у 2014 – 2017 рр. і виявлені причини знаходження його у зоні ризику. Це низька продуктивність праці та продуктивність вагона, зменшення поточної ліквідності, поглиблення збитковості виробничо-фінансової діяльності.

 Окреслено сутність і властивості системи забезпечення економічної безпеки регіональної філії «Південна залізниця» як підсистеми системи забезпечення економічної безпеки ПАТ «Українська залізниця».

Визначені основні завдання, які повинна вирішувати система забезпечення економічної безпеки залізниці.


Ключові слова


економічна безпека залізниці; оцінка рівня економічної безпеки залізниці; система забезпечення економічної безпеки залізниці; властивості і завдання системи забезпечення економічної безпеки залізниці

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. // http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80

Назаренко І.Л., Черненко С.В. Оцінка економічної безпеки вагонної дільниці // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 62, 2018. –С. 89 – 96.

Кожевников Р.А, Межох З.П., Терешина Н.П. и др Экономическая безопасность железнодорожного транспорта: учебник для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 326 с.

Ейтутіс Г. Оцінка економічної безпеки залізничного

транспорту // Економіст. – 2009. - №1.– С. 56-59.

Ковальов Д.І., Плєтникова І.Л. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства // Економіка України. – 2001. - №4. - С. 35 – 40.

Плєтникова І.Л. Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці: дис. … канд.екон. наук: спец. 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку. Хар. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 234 с.

Тимофєєва Т. О. Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту: автореф. дис. ... канд.екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом"; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009.- 20 с.

Дикань В.Л., Назаренко І.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємства: монографія. - Харків:УкрДАЗТ, 2010. – 142 с.

Ковалев Д.И., Сухорукова Т.Г. Экономическая безопасность предприятия // Экономика Украины. - 1998- No 11.- С. 48-52.

Толстова А. В. Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип.37.- 2012. –– С. 75–78.

Костюк Ж.С. Сутність поняття «Економічна безпека підприємств залізничного транспорту» // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – №41. – С. 173-179.

Чередниченко А.Ю. Система экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 51, 2015. – С. 67 – 72.

Матвійчук Н. М. Теоретичні основи формування системи економічної безпеки підприємства //Формування ринкової економіки в Україні: [зб. наук. праць]. – Львів, 2014. – Вип. 31 – С. 37-44.

Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность): учебно - практ. пособие../Под. ред. Е.А. Олейникова - М.: ЗАО "Бизнес-школа Интел - СИНТЕЗ", 1997. - 279 с.

Павліченко В. М. Визначення основних властивостей системи забезпечення економічної безпеки підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 50. - С. 254 - 258.

Системологія на транспорті: підручник. У 5 кн. / За заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. - К. : Знання України. Кн. 1: Основи теорії систем і управління / Е. В. Гаврилов [та ін.]. - 2005. - 344 с.

Плєтникова І.Л. Структура та функції служби економічної безпеки залізниці // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.. – 2001. - №512. – С. 191 – 193.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892