DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149915

Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства

В. Л. Дикань, И. В. Воловельськая

Анотація


В умовах глобалізації та нестабільності зовнішнього оточення, однією з головних проблем сучасних підприємств стає постійна стресова ситуація через непередбачуваність поточних подій і агресивної конкуренції на ринку, яка тільки посилюється з плином часу.

Головним завданням стає максимальне збільшення прибутку, зниження витрат, нейтралізація ризиків і усунення «упущених вигод».

Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що сформована практика роботи вітчизняних підприємств переважно націлена на найближчу перспективу і рішення оперативних завдань, тоді як реалізації стратегічного управлінського підходу, орієнтованого на довгострокову перспективу не приділяється належної уваги.

Наслідки розвитку таких сценаріїв призводять до виявлення абсолютно нового змісту поняття економічної безпеки як на глобальному, так і на локальному рівнях. Актуальними стають розгляд таких факторів ефективного розвитку підприємства як психологічний, релігійний, військовий.

               Оскільки підприємство розглядається нами як складна соціально-економічна система, потенціал якої спрямовано не тільки на запобігання загроз, але і на досягнення поставлених цілей, ми будемо вважати, що економічна безпека –- це такий стан господарюючого суб'єкта, який дозволяє нейтралізувати негативні зовнішні впливи і домагається поставлених цілей при найбільш ефективному використанні наявного потенціалу з урахуванням не тільки матеріальних, а й духовно-моральних потреб споживача.

Таким чином, не викликає сумнівів той факт, що для досягнення найкращого результату необхідно створити абсолютно нову, відмінну від уже наявних концепцію економічної безпеки, яка ґрунтується на задоволенні не тільки матеріальних, але й духовних потреб споживача.

            Ми пропонуємо концепцію економічної безпеки підприємства, яка містить п'ять взаємопов'язаних блоків, причому цілі цих блоків формують їх зміст і в сукупності визначають глобальну мету підприємства.

Виявлені особливості запропонованої концепції вказують, що при побудові системи економічної безпеки необхідно розглядати всі підприємства в сукупності факторів зовнішньої і внутрішньої середовища і запропонованих методів діагностики, керування та психологічного впливу, що істотно відрізняє наведену концепцію безпеки підприємств від будь-якої іншої.

Вибір критеріїв, що визначають систему економічної безпеки підприємств, повинен бути пов'язаний з економічною безпекою країни в цілому.

Забезпечення економічної безпеки передбачає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз за кожної з функціональних складових і розробку на їх основі системи протидіють і попереджувальних заходів.

            Результатом використання концепції стане збільшення обсягів випуску і продажів; відповідно підвищення прибутку, а також створення сприятливого психологічного клімату в колективі.


Ключові слова


економічна безпека, концепція, концепція економічної безпеки, економічна безпека підприємства

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бендиков М.А. Экономическая безопасность предприятия в условиях кризисного развития [Текст]: учебное пособие / под ред. М.А. Бендикова. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 435 с.

Воловельская И.В. Основные типы и характеристика негативного воздействия на экономическую безопасность предприятия [Текст] / И.В. Воловельская // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип. 29. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – С. 317-320.

Вяткин В.Н. Риск-менеджмент [Текст] / В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, В.А. Гамза. – М.: Дашков и К, 2003. - 493 с.

Гранатуров В.М. Экономический риск. Сущность, методы измерения, пути снижения [Текст] / В.М. Гранатуров. - М.: Дело и сервис, 2002. - 112 с.

Дикань В.Л. Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками [Текст] / В.Л. Дикань, І.М. Посохов. – Бізнес-інформ. - №1. – 2014. – С. 314-318.

Дикань, В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.: УкрГАЖТ, 2011. – 243 с.

Дикань, В.Л. Управління бізнесом [Текст]: підручник / Дикань, В.Л., ПанченкоС.В., Маслова В.О., Воловельська І.В.- Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

Козаченко Г.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения [Текст]: монографія / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. М. Ляшенко. – К.: Либра, 2003. – 280 с.

Пузанова Е.С. Стратегические направления нейтрализации угроз экономисечкой безопасности предприятий // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XVII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2012.

Рогов М.А. Риск-менеджмент [Текст] / М.А. Рогов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 321 с.

Brehmer В. The Psychology of Risk // Risk and Decisions. Edited by W.T. Singleton and J. Hovden, Wiley, 1987.

John Wengler Managing Energy Risk: A Nontechnical Guide to Markets and Trading. Pennwell Pub, 1st edition, 2001. - 250 pp.

Комаров В. Психологическая безопасность и опасная для безопасности психология предпринимателя http://www.bisec.ru/

Основы психологической безопасности. http://becmology.ru/blog/warrior/security_intro03.htm#m11

Симонович Н.Е. Проблемы безопасности предприятия на этапе становления: психологические аспекты №61-2, 13.03.2017
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892