DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149923

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ

О. Г. Кірдіна, А. В. Фролова

Анотація


 

Регулювання і оптимізація податкового навантаження є вкрай актуальним питанням для економіки України на сучасному етапі розвитку, адже показник податкового навантаження є основним критерієм ефективності системи оподаткування країни. Загальновідомо, що надмірне податкове навантаження поряд із загальною економічною кризою сприятиме зростанню тіньової економіки, зниженню ділової активності суб'єктів господарювання. Оптимізація податкового навантаження – це раціональна багатоваріантна мінімізація податкових платежів, отримання в результаті цього економії, додаткових податкових доходів та ефективне їх вкладення в розвиток підприємства. Цілі і завдання податкового планування на макро- і мікрорівні різні. Держава прагне запланувати якомога більше податкових доходів для бюджету і позабюджетних фондів, а підприємство – намітити вже в процесі планування шляхи й методи зниження податкових зобов'язань.


Ключові слова


податкове навантаження, оптимізація податкового навантаження, методи оптимізації, підприємство, держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша, О. До питання про оцінку рівня податків в Україні [Текст] / О. Амоша, В. Вишневський // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 11-19.

Вецепура, Н.В. До питання оптимізації податкового навантаження [Електронний ресурс] / Н.В. Вецепура // Проблемы материальной культуры. Серия: экономические науки. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59111/03-Vetsepura.pdf

Выварец, А.Д. Формирование удовлетворительной налоговой системы и возможности управления налоговой нагрузкой российскими предприятиями [Текст] / А.Д. Выварец, И.А. Майбуров // Налогообложение: проблемы науки и практики: монография. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – С. 271-286.

Іванов, Ю.Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект [Текст]: монографія / Ю.Б. Іванов, О.Л. Єськов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 328 с.

Кизилова, Л.О. Особливості визначення податкового навантаження підприємств [Текст] / Л.О. Кизилова, М.І. Стецишин // Научно-технический сборник. – Харків: ХДЕУ, 2005. – №83. – С. 216-221.

Ковалюк, О.М. Важливий крок до зменшення податкового тягаря в Україні [Текст] / О.М. Ковалюк // Фінанси України. – 2004. – №1. – С. 55-62.

Корнус, В.Г. Пільги з податку на додану вартість та нерівномірність податкового навантаження [Текст] / В. Г. Корнус // Фінанси України. – 2004. – №11. – С. 20-25.

Мунтян, Т.В. Податкове планування – як засіб зниження податкового тиску на суб’єктів підприємницької діяльності [Текст] / Т.В. Мунтян // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2000. – Вип. 64. – С. 92-97.

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 241 с.

Панченко, С.В. Управління бізнесом [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, В.О. Маслова; За заг. ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 312 с.

Ткачик, Л. Оптимізаційна модель корпоративного податкового менеджменту [Текст] / Л. Ткачик // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. – 2012. – Вип. 47. – С. 434-443.

Шарікова, О.В. Податкове навантаження як фактор тінізації економіки: [Електронний ресурс] / О.В. Шарікова. – Режим доступу: www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Economics/23354.doc.htm
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892