КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Н Й Радіонова КНУТД

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149956

Ключові слова:

витрати, управління витратами, класифікація витрат, стратегічні цілі, тактичні цілі, підприємство

Анотація

У статті розглянуті питання класифікації витрат для управлінських цілей. Для досягнення тактичних цілей підприємства існуючі класифікатори  пропонується доповнити таким, як життєвий цикл продукції, в межах якого витрати будуть поділяться на узгоджені та неузгоджені. Для досягнення підприємством стратегічної мети пропонується застосувати класифікацію відносно створення доданої вартості (з поділом витрат на стратегічні й тактичні) та відносно ринкової вартості підприємства (в межах якого витрати поділяються на стратегічно важливі й стратегічно неважливі). 

Біографія автора

Н Й Радіонова, КНУТД

к.е.н., доцент 

Посилання

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. – 7-е изд. / Д. Аакер ; пер. с англ. под. ред. С.Г. Божук . ‒ СПб. : Питер, 2007. ‒ 496 с.

Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник. – Д. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.

Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління / Ф.Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз». – 2012. – № 1 (22). – С. 11–18.

Друкер П. О профессиональном менеджменте / П. Друкер ; пер. с англ. ‒ М. : ИД «Вильямс», 2006. ‒ 320

Лаврик У. В., Бондик К. Ю. Сучасні підходи до управління витратами промислових підприємств/У.В. Лаврик, К.Ю. Бондик//Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2013, вип. 24. – С. 360-369.

Прохар Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики : [монографія] / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 257 с.

Турило А.М. Управління витратами підприємства : навч. посібник / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 120 с.

Управлінський облік: підручник / Л. В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та доп. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка підприємства