DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149970

ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Т. Г. Сухорукова, О. Ю. Александрова, К Д Савгира

Анотація


У статті обґрунтовується першорядна роль фінансової складової у формуванні економічної безпеки держави. Під фінансовою безпекою розуміється такий стан грошово-кредитної, бюджетної, податкової систем, який характеризується спроможністю держави та регіонів на достатньому рівні забезпечувати ефективне функціонування економічних систем, їх структурну збалансованість, стійкість до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів. Розглянуто показники, що формують загальний рівень фінансової безпеки. Запропоновано алгоритм-методика розрахунку фінансової безпеки регіону за кожною складовою. Проведено ситуаційний аналіз стану фінансової безпеки України в регіональному вимірі за період 2000 - 2017 рр. Запропоновані заходи щодо поліпшення ситуації в напрямку забезпечення фінансової безпеки держави і регіонів.


Ключові слова


фінансова безпека, фінансова стабільність, індикатор безпеки, безпека регіону, ситуаційний аналіз, заходи підвищення фінансової безпеки регіону

Повний текст:

PDF

Посилання


Отчет правительства за 2017 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kp.ua/politics/610985-otchet-pravytelstva-hroismana-mnoho-lesty-y-pokhval

Панченко, С.В. Управління бізнесом: підручник [Текст] / С.В. Панченко, В.Л.Дикань, і.В. Воловельська, В.О. Маслова; за заг. ред. В.Л. Диканя. - Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 357 с.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К: КНТЕУ, 2001. – 309 с.

Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері [Електронний ресурс]: затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 569-р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/569-2012. – Назва з екрана.

И. В. Усиков. Теоретические основы финансовой Устойчивости бюджетов в условиях развития местных бюджетов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 64724/19-Uskov.pdf?sequence=1

Непран А.В. Роль запозичень у фінансуванні інвестиційної діяльності підприємств реального сектору економіки / А.В. Непран, І.С. Тимченко, Н.М. Каменева // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 60, 2017. – С. 216 – 223

Финансовая безопасность: сущность и место в системе экономической бюезопасности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studbooks.net/1009/finansy/mehanizm_sistemy_obespecheniya_finansovoy_bezopasnosti_gosudarstva]

Усик І. Тенденції економічного розвитку територій України // Схід. - №2 (148) березень-квітень 2017. – С. 22 - 26.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.

Минфин – Финансовый портал. Электронный ресурс. – Режим доступа: http:// minfin.com.ua/.

Науменко А. М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів / А. М. Науменко // Держава та регіони. – 2009. – № 5. – С. 127 – 133.

Кірдіна О. Г. Обмеження та орієнтири техніко-технологічного розвитку України в умовах глобалізації / О. Г. Кірдіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – С. 179 – 184.

Жаворонков Р.А. Финансовые проблемы регионов Украины: институционный аспект. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://institutiones.com/general/2468-finansovye-problemy-regionov-ukrainy.html

Жаворонков В.А. Финансовые проблемы регионов Украины: институциональный аспект // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - №6(209). – 2014. – С. 164 – 170.

Дикань О.В., Новак Т.А. Теоретичні та методологічні підходи до стратегії інвестиційної привабливості України // Вісник економіки і промисловості. – 2017. – № 59. – С. 195 – 199.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892