ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Д В Кондратенко ХНУБА
  • Є С Чупрін ХНУБА

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149976

Ключові слова:

економічна безпека автотранспортних підприємств, проблеми, загрози, чинники, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище

Анотація

У статті проаналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище автотранспортних підприємств та виділено чинники впливу на забезпечення їх економічної безпеки. За виділеними чинниками зовнішнього та внутрішнього середовища класифіковано основні наявні проблеми забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств. У внутрішньому середовищі АТП найбільший вплив на забезпечення економічної безпеки мають фінансові, кадрові та техніко-технологічні чинники. Що стосується зовнішнього середовища, то виділено державне регулювання, міжнародні відносини, ринок праці та економічну ситуацію в країні, як основні проблемні чинники забезпечення економічної безпеки АТП.

Біографії авторів

Д В Кондратенко, ХНУБА

к.е.н., доцент

Є С Чупрін, ХНУБА

аспірант

Посилання

Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузьменко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 170 с.

Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. / В. Л. Дикань, І. В. Воловельська, О. В. Маковоз. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 266с.

Дулеба Н. В. Методичні основи визначення рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (автомобільний транспорт та дорожнє будівництво)" / Дулеба Н. В. – Київ, 2010. – 21 с.

Жаліло Я. А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2003. – C. 53-87.

Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. – К.: ЦУЛ, 2009. – 256с.

Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: [монография] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. – К. : Либра, 2003. – 280 с.

Момот Т. В. Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі / Т. В. Момот, І. О. Філатова, О. В. Тофанюк. // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2011. – №2. – С. 14–26.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України: [монографія] / В. І. Мунтіян. – К. : Вид-во «КВІЦ», 1999. – 461 с.

Нікітіна А. В. Чинники та передумови формування системи економічної безпеки підприємств / А. В. Нікітіна // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 53. – С. 241–248.

Нижник В. М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 439 с.

Піх М. З. Формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості : дис. канд. ек. наук : 08.00.04 / Піх Марія Зіновіївна – Київ, 2016. – 318 с.

Штангрет А. М. Економічна безпека підприємства в умовах антикризового управління: концептуальне визначення та механізм забезпечення : [монографія] / А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський, М. М. Караїм. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. – 288 с.

Франчук В.І. Основи економічної безпеки: [навч. посіб.] / В.I. Франчук. – Львів: Вид-во Львівського держ. ун-ту внутр. справ., 2008. – 203 с.

Шемаєва Л.Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища: автореф. дис. ... д-ра. екон. наук / Л.Г. Шемаєва. – К., 2010. – 39 с.

Ярошенко О. Ф. Управління економічною безпекою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 "економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Ярошенко О. Ф. – Харків, 2013. – 23 с.

Kolupaev V. A. Formirovanie koncepcii nacional'noj jekonomicheskoj bezopasnosti v zarubezhnyh stranah // Belorusskaja jekonomika: analiz, prognoz, regulirovanie. Jekonomicheskij bjulleten' NIJeI Minjekonomiki RB. 2013. № 12. Р. 2–9.

Jiang Yong. Economic Security: Redressing Imbalance / Jiang Yong // China Security. – 2008. – Vol. 3, No 2. – P. 66-85.

Пастернак-Таранущенко Г. А. Економічна безпека держави. Статики процесу забезпечення / Г. А. Пастернак-Таранущенко / [за ред. проф. З. Г. Ватаманюка]. – К. : Кондор, 2002. – 302 с.

Судакова О. І. Організація управління економічною безпекою підприємства / О. І. Судакова // Економічний простір. – Дніпропетровськ, 2008. – № 10. – С. 148-156.

Нікітіна А. В. Удосконалення управління економічною безпекою автотранспортних підприємств / А. В. Нікітіна // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. – № 53. – С. 181–190.

Fiksel J. Quantitative risk analysis for toxic chemicals in the environment of hazard materials // J. Fiksel. – 1987. – № 2-3. – P. 227-240.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка підприємства