ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Т. Г. Сухорукова УкрДУЗТ, Ukraine
  • Н. В. Янченко ХНУБА, Ukraine
  • Н. Жижкевич

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181210

Ключові слова:

екологія, зелена економіка, екологізація економіки, ресурсозбереження, ринок «зелених» товарів, управління відходами, відновлювальна енергія.

Анотація

Стаття присвячена питанням розвитку в Україні окремих напрямів «зеленої» економіки. У загальному випадку під «зеленої» економікою розуміють напрям в економічній науці, в рамках якого вважається, що економіка є залежним компонентом природного середовища, в рамках якого вона існує і є його частиною. «Зелена» економіка націлена на збереження благополуччя суспільства за рахунок ефективного використання природних ресурсів, а також повернення продуктів кінцевого користування у виробничий цикл. Вибираючи європейський шлях розвитку Україна актуалізувала всі питання екологізації вітчизняної економіки. У статті розглянуто об'єктивні передумови розвитку найбільш привабливих секторів «зеленої» економіки в Україні: сільського господарства, енергопостачання та управління відходами. Відзначається, що з урахуванням розвитку місцевого самоврядування українські мегаполіси можуть взяти на себе певну частину завдань за «озеленення» вітчизняної економіки. Тим більше, що зарубіжна практика рясніє яскравими прикладами розвитку зелених міст. Підкреслюється, що розвиток «зеленої» економіки не можливо без активізації державних інструментів управління, а саме: підтримки у вигляді субсидій та знижених податкових ставок, податкових канікул для нових "зелених" підприємств; матеріальної підтримки пріоритетних галузей у формі пайової участі в статутному капіталі; контролю над діяльністю "зелених" підприємств на всіх етапах виробництва; торгівлі квотами на викид; заміни морально і фізично зношеного обладнання; створення програм утилізації та переробки відходів; виділення більшого числа державних освітніх грантів в області екологічно чистих технологій. У висновку зазначається, що в умовах переходу до ринкової економіки повинен передбачатися економічний механізм управління охороною навколишнього середовища на основі жорстких екологічних обмежень щодо територій та екосистем, створення системи платежів за природокористування, врахування екологічних факторів при оподаткуванні, упорядкування джерел фінансування заходів щодо охорони, відтворення і збереження природних ресурсів.

Біографії авторів

Т. Г. Сухорукова, УкрДУЗТ

к. ек. н., доцент

Н. В. Янченко, ХНУБА

к. ек. н., доцент

Посилання

Основные проблемы экологии / Экология в мире и катаклизмы / Электронный журнал «Экология производства» [Электронный ресурс] – Режим доступа: ekologiya.net.

Дикань, В. Л. Розвиток еколого-економічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції: монографія / В.Л. Дикань, І. В. Токмакова. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 150 с.

Перспективы энергетических технологий. Сценарии и стратегии до 2050 г. / ОЭСР/ МЭА; WWF России; ред. А. Кокорина, Т. Муратовой. – М: Проспект, 2007. – 586 с.].

Степановских А. С. Экология: учебник для вузов / А. С. Степановских. – 2-е изд., доп., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 726 с.

Тимочко, Т. Вісім екологічних проблем України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/235280/visim-ekologichnyh-problem-ukrayiny32.

Хвесик, М.А. Водні ресурси – інвестиція сьогодення і перспектива майбутнього / М.А. Хвесик, В.М. Манздик // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. - №1. - С.2-8.

Степаненко, А.В. Основи регіональної діагностики. / А. В. Степаненко, Я. Б. Олійник – К.: “Обрії”, 2003. – 71 с.

Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселев и др.; под ред. И.П. Киселева. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. – 1 т. -308 с.

Егорова М.С. Экономические механизмы и условия перехода к зеленой экономике // Фундаментальные исследования. – 2014. - №6-6. – С.1262 -1266].

Токмакова, І.В., Зубенко, В.О. Інтеграція екологічних показників в систему економічного аналізу підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2008. - №24. – С. 137 – 139.

Дикань, В. Л. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие / В. Л. Дикань, Е.В. Шраменко, Н. В. Якименко. – Харьков: УкрГАЖТ, 2012. – 278 с.

Иванов, Н.И., Левченко, Л.В. «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы // Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2007. - №2 (58). – С. 19-28

Кучеров, А.В., Шибилова, О.В. Концепция «зеленой» экономики: основные положения и перспективы развития // Молодой ученый. – 2014. - №4. – С. 561 - 563.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року, яка схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України No 1071-р від 24.07.2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1071-2013-%D1%80

Боровик, Ю.Т., Єлагін Ю.В. Проблеми та перспективи розвитку альтернативної нергетики в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019. - №65. – С. 68 - 75.

Цивирко, К. Экология или экономика: как сделать переработку мусора в Украине выгодной [Электронний ресурс] – Режим доступа: https://112.ua/statji/ekologiya-ili-ekonomika-kak-sdelat-pererabotku-musora-v-ukraine-vygodnoy-495989.html - Название с экр. – (Дата обращения: 19.09.2019).

Зеленая экономика для Казахстана: миф или реальность. Аналитическая группа «Кипр». Материалы экспертного обсуждения по вопросам перехода к «зеленой экономике» [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://agkipr.kz/archives/351

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством