КРИТЕРІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О. В. Шраменко УкрДУЗТ, Ukraine
  • Г. Ф. Жиліна УкрДУЗТ, Ukraine
  • С. М. Задорожна УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181288

Ключові слова:

стратегія, управління ефективністю підприємства, критерії оцінки, підходи до оцінки, системи показників.

Анотація

У статті розглянуто оцінку стратегії як важливу задачу в системі управління ефективністю підприємства. Виокремлено напрямки, критерії та рівні оцінки ефективності стратегії підприємства.

Конкретизовано підходи , які використовуються на різних етапах оцінки та відбору стратегії, дана їхня критеріальна характеристика, а також виділено переваги та недоліки.

Відмічено, що оцінювання стратегії має бути не разовим заходом, що проводиться наприкінці розробки стратегії, а є інтегральною частиною процесу планування на підприємстві.

Біографії авторів

О. В. Шраменко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Г. Ф. Жиліна, УкрДУЗТ

магістр

С. М. Задорожна, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Батанова Т.В. Методологічні аспекти розробки системи збалансованих показників діяльності підприємства [Текст] / Т.В. Батанова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Випуск 3 (54). – С. 79-83.

Біловодська О.А. Оцінка стратегій розвитку виробничих підприємств як основа для їх корпоративної реформації / Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Л.М. Таранюка. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2010. – С. 198- 213.

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с.

Дикань В.Л. Процеси формування стратегії діяльності корпоративних інтегрованих структур / В.Л.Дикань // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 9. – Ч.3. – 2014. – С. 88-91.

Дикань В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 272 с.

Ермичева Е.П. Оценка и отбор стратегических альтернатив// Вестник. – 2009. – №1(25) – С. 42-44.

Казачков І.О. Вплив стратегічного управління на основні результати діяльності металургійного підприємства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.О. Казачков. – Х., 2012. – 23 с. – С.5-6.

Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2010. – 320 с.

Коршунова Э.Т. Подходы к оценке эффективности стратегии промышленного предприятия: расширение инструментария и методов управления эффективностью //Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – Выпуск № 71. – С. 52-68.

Маслова В.О. Оцінка стратегічної привабливості підприємства в умовах здійснення інтеграційних процесів /В.О. Маслова, О.В. Бойко //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – №59. – С. 135-142.

Наливайко А.П. Теорія cтратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : Монографія [Текст] / А.П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2001. – 227 с.

Овчиннікова В.О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія / В.О. Овчиннікова – Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 427 с.

Пасмурцева Н.Н. Экономическая эффективность реализации стратегии развития предприятия: подходы к определению и показатели результативности // Азимут научных исследований: экономика и управление. –2018.– Т. 7. –№ 4(25)–С. 226-229.

Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 4-е изд. [Текст] / М. Портер. – М.: Альпина Паблишерз , 2011. – 454 с.

Токмакова І.В. Стратегічне управління виробничим потенціалом залізничного транспорту / І.В. Токмакова, В.О. Овчиннікова, Т.М. Юсупова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – №61. – С. 87-95.

Томпсон A.A. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов [Текст] / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Ходоровский М.Я. Подходы к оценке эффективности стратегии организации / М.Я. Ходоровский, Е.В. Алексенко // Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление.– 2009. – № 3. – С. 4-21.

Яковлева И.В. Концепция VBM в управлении современной компанией / И.В. Яковлева, О.В. Долженкова // Молодой ученый. – 2017. – №46. – С. 166-170. – URL https://moluch.ru/archive/180/46491/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства