КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Автор(и)

  • О. В. Головаш УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.188101

Ключові слова:

заклади охорони здоров’я, розвиток, лікувально-діагностичний процес, АТ «Українська залізниця», інформаційне забезпечення.

Анотація

В статті розкрито концептуальні положення розвитку закладів охорони здоров’я АТ «Українська залізниця». в основу концепції  покладено виділення пріоритетних напрямків розвитку, орієнтованих на отримання максимального та довгострокового економічного ефекту, активізація інноваційних та інвестиційних процесів в закладах охорони здоров’я. Ключовими інструментами розвитку медичних закладів визначено інноваційний, інвестиційний потенціали закладів, потенціал розвитку, інтеграційні зв’язки між профільними науковими, науково-виробничими установами та закладами, трансферт інновацій у лікувально-діагностичний процес, Центр інноваційних медичних технологій, Інвестиційний фонд розвитку закладів хорони здоров’я.

Біографія автора

О. В. Головаш, УкрДУЗТ

здобувач

Посилання

Гринько О. Вплив соціальної інфраструктури на розвиток виробництва в регіоні / О. Гринько. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1113

Дикань, В. Л. Етичні основи бізнесу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Дикань, В. В. Компанієць, О. М. Полякова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х. :УкрДАЗТ, 2012. - 316 с.

Дудов А. С. Социальная инфраструктура предприятий в современных условиях / А. С. Дудов. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-infrastruktura-predpriyatiy-v-sovremennyh-usloviyah

Каличева Н. Є. Вплив соціальної відповідальності на ефективний розвиток підприємств залізничного транспорту / Н. Є. Каличева, М. К. Ампілогов // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - Вип. 2. - С. 53-57.

Компанієць В.В. Соціальна відповідальність на залізничному транспорті України: щодо оцінки наслідків реформування та механізму забезпечення / В.В. Компанієць // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. - № 55. - С. 151-161

Корінь М.В. Соціальний розвиток колективу ПАТ «Українська залізниця» в умовах реформування галузі: наслідки та елементи забезпечення / М.В. Корінь. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialniy-rozvitok-kolektivu-pat-ukrayinska-zaliznitsya-v-umovah-reformuvannya-galuzi-naslidki-ta-elementi-zabezpechennya

Крючков М.Т. Развитие социо-культурной инфраструктуры железнодорожного транспорта на Урале / М.Т.Крючков, А.А.Конов. – Режим доступа: https://www.fundamental-research.ru/ru/issue/view?id=498

Кучин С. П. Сутність та динаміка розвитку соціально культурної інфраструктури в Україні як об'єкту державного регулювання / С. П. Кучин. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2017/17.pdf

Летуновська Н. Є. Соціальна інфраструктура промислового підприємства та її значення в системі мотивації персоналу / Н.Є. Летуновська. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_1_259_269.pdf

Матвієнко В. В. Оцінка та перспективи розвитку залізничної галузі в україні / В.В. Матвієнко // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. - № 8 – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=994

Тимошенко М. М. Теоретичні засади розвитку соціальної інфраструктури сільських територій/ М.М. Тимошенко // Ефективна економіка. – 2014. - № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3501

Токарчук Д.М. Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-виробничої інфраструктури села / Д.М. Токарчук. – Режим доступу: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/241.pdf

Шашман А.М. Сутність соціальної інфраструктури підприємства та її вплив на ефективність виробництва / А.М. Шашман. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/62574.doc.htm

Шишин С. О. Исследование общего и особенного в формировании социальной инфраструктуры предприятий и административных территорий [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, август 2015 г.). — Краснодар: Новация, 2015. — С. 114-118. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/204/8602/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання