УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Г. В. Обруч УкрДУЗТ, Україна
  • Я. С. Чернега УкрДУЗТ, Україна
  • М. Р. Шульга УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188290

Ключові слова:

конкурентоспроможність, динамічні конкурентні переваги, управління персоналом, компетенції, інструментарій.

Анотація

У статті авторами наведено визначення конкурентоспроможності підприємств як сукупності динамічних конкурентних переваг, сформованих за рахунок ефективного використання управлінських, ресурсних, техніко-технологічних, кадрових, інформаційних та інноваційно-інвестиційних ресурсів підприємства в умовах трансформації конкурентного середовища їх розвитку. З метою посилення конкурентних позицій підприємства сформовано систему факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємств у розрізі її основних складових. Обґрунтовано, що визначальну роль у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств відіграє його кадрова складова. Доведено доцільність використання компетентнісного підходу до забезпечення розвитку персоналу підприємств. Визначено ключові компетенції персоналу і розкрито інструментарій їх формування та розвитку.

Біографії авторів

Г. В. Обруч, УкрДУЗТ

к.е.н., ст. викладач

Я. С. Чернега, УкрДУЗТ

магістр

М. Р. Шульга, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятий: монография. Харьков: Основа, 1995. 160 с.

Дикань В.Л., Боровик Ю.Т., Полякова О.М., Уткіна Ю.М. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств: підручник. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 415 с.

Дикань В.Л., Зубенко В.О., Токмакова І.В., Маковоз О.В., Шраменко О.В. Стратегічне управління: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2013. 272 с.

Дикань В.Л., Воловельская И.В. Обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта как основной составляющей его экономической безопасности. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 1. С. 82-85.

Дикань В. Л., Обруч Г. В. Визначення ефективності реалізації потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. Вип. 56. С. 9-18.

Уткіна Ю.М. Якісні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 65. С. 60-67.

Прокопець Л.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04; Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль, 2015. 20 с.

Воронюк Т.А. Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04; Одеська національна академія харчових технологій. Одеса, 2019. 23 с.

Багрова І.В., Нефедова О.Г. Складові та фактори конкурентоспроможності. Вісник економічної науки України. 2007. №1(11). С. 11-16.

Панченко С.В., Дикань В.Л., Шраменко О.В., Полякова О.М., Уткіна Ю.М. Підприємництво: підруч. Х.: УкрДУЗТ, 2016. Ч.2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. 241 с.

Токмакова І. В. Управління розвиток компетенцій персоналу підприємств залізничного транспорту. Науковий огляд. 2015. Т. 4. № 14. URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/473 (дата звернення: 22.11.2019).

Назаренко І. Л., Труш І. М. Організаційно-економічний механізм управління кадровим потенціалом структурного підрозділу залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 66. С. 94-102.

Корінь М. В., Кондратюк М. В., Фарафонова О. В. Формування системи кадрового забезпечення розвитку інфраструктури залізничного транспорту в транскордонних регіонах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 66. С. 29-37.

Обруч Г.В., Ємцова В.Е. Теоретичні аспекти формування та використання інтелектуального потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 60. С. 169-177.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підруч. 3-тє вид., випр. і доп. К.: Товариство «Знання», 2017. 559 с.

Лукашевич В.В. Основы управления персоналом: учеб. пособ. М.: КноРус, 2018. 240 с.

Тівецька А.В., Невмержицька С.М. Удосконалення системи управління персоналом організації з врахуванням вимог міжнародних стандартів ISO. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2015. № 6. С. 81-87.

Сардак О.В. Розробка системи компетенцій персоналу підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2010. Вип. 4 (3). С. 122-126.

Станченко А., Богданов Л. Прогноз «Бизнес-компетенции – 2020» от ATD. hrliga.com: веб-сайт. URL: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1741 (дата звернення: 25.11.2019).

Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персоналом: монографія. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Економіка підприємства