DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188979

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Н. Е. Аванесова, Ю. І. Сергієнко

Анотація


Метою статті є дослідження походження терміну «економічна безпека» та визначення її концепції та розглядання підходів різних авторів до визначення сутності терміну, що існують на сьогоднішній час у науковій літературі. Надання класифікації підходів щодо визначення ознак економічної безпеки, а також підкреслення значимості економічної безпеки як невід’ємної складової частини національної безпеки держави.


Ключові слова


економічна безпека, національна безпека, підприємства, інноваційний розвиток, макроекономічний підхід, екосестейт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Avanesova N., Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Marchenko O./ Higher School of Social and Economic. - Przeworsk: WSSG, 2019. – P.115-123

Avanesova N., M. Chorna, G. Nord, O. Stoian, Innovative impressionability as a basis for stimulation of agent’s behavior regarding energy saving / Academy of Strategic Management Journal Volume 17, Issue 5, 2018. P.1-7 Scopus: [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.abacademies.org/articles/Innovative-impressionability-as-a-basis-for-stimulation-1939-6104-17-5-272.pdf

«Про основи національної безпеки України» Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241), Стаття 1 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Жихор О. Б. Економічна безпека: підручник / О. Б. Жихор, О. І. Барановський. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 467 с.

Козаченко Г. В. Експлейнарний базис екосесента: принциповий підхід до змісту / Г. В. Козаченко, О. М. Кузьменко. // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Збірник наукових праця Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – №25. – С. 209–217.

Волощук Л.О. Економічна безпека та інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та взаємозв’язок як об’єктів управління / Л.О. Волощук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 217­223.

Козаченко Г.В. Екосесент: зміст, предмет і структура / Г.В. Козаченко, Л.Є. Шульженко // Бізнес Інформ. − 2014. − № 2. − С. 8­12

Омельчук Л. В. Сутнісні характеристики економічної безпеки страхової компанії з позиції теорії безпекознавства // Ефективна економіка – 2018. - №10. – С. 25-27

Сергієнко Ю.І. / Економічна безпека: роль, сутність, складові, та принципи в сучасному вимірі країни / Сергієнко Ю.І., Аванесова Н. Е. збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне наукове-технічне співробітництво: принципи, механізм, ефективність» м. Київ, 14 вересня 2019 р – 58-64с.

Fedulova L. Human innovative factor in socio­economic development of Ukraine: international measuring / L. Fedulova, A. Prysiazhniuk // Economic Annals­XXI – 2015. − 1­2 (1). – р. 15­19.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892