DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188989

ЩОДО ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ТА ЛЮДИНУ: ЕФЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

В. В. Компаниец, В. В. Крацер

Анотація


У статті ми показали, що «цифрова революція» мало вплинула на розвиток економіки, що показує аналіз даних про зростання продуктивності праці (1995-2000) і мультифакторної продуктивності в США (2010-2015), порівняльний аналіз вхідних і вихідних потоків IT- сектора ( 1987-1998). Витрати на ІКТ у світі в цілому сягають величезних сум і ростуть швидше, ніж ВВП. При цьому ІКТ сприяють економічному зростанню лише після досягнення мінімального порогу розвитку відповідної інфраструктури, а окупність високих витрат вимагає зростання обсягів продажів, що проблематично в умовах спаду світової економіки і нездійсненно для багатьох країн.

Дивіденди від розвитку «цифрової економіки» отримують найбільші IT-корпорації. При цьому велика частина виручки технологічних гігантів пов'язана не з реальною, а з віртуальною економікою, а величину їх доходів можна порівняти з ВВП найбільших за обсягом ВВП країн світу. Домінування IT-корпорацій може призвести до того, що вся нова економіка буде управлятися лише ними.

Роль технологій в сучасному світі змінюється, і якщо третя технологічна революція була спрямована на зміну економіки, то четверта – на глибинну зміну людини і тому її доцільніше називати гуманітарно-технологічною.

Вона являє собою процес глобальних і глибинних змін людини і суспільства на основі NBICS технологій, склеюючою основою яких є цифрові технології. Її метою є кардинальна перебудова існуючого соціально-економічного ладу. У новій системі природа отримання вигід концентрується не в сфері вдосконалення техніко-економічних процесів, а в галузі управління поведінкою.

Вже зараз під впливом цифрових технологій а також сучасної культури, що підтверджують багато досліджень digital-покоління, з психікою людини відбуваються глибинні зміни. І це основа для управління поведінкою людини в усіх сферах, в т. ч. в економіці, поряд з процесом алгоритмізації всіх сторін життя сучасного світу. Але це глухий кут розвитку суспільства і традиційної економіки.


Ключові слова


цифрова революція, цифрові технології, гуманітарно-технологічна революція, економіка, людина, інформаційно-комунікаційні технології, витрати на ІКТ, алгоритмізація свідомості, NBICS технології, IT корпорації, digital-покоління, управління поведінкою.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Акаев А.А., Рудской А.И. Конвергентные икт как ключевой фактор технического прогресса на ближайшие десятилетия и их влияние на мировое экономическое развитие / International Journal of Open Information Technologies, vol. 5, no. 1, 2017, pp. 1-18.

Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи / М. В. Руденко // Економіка та держава. – 2018. - № 11 . – С. 61 – 65.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. - С. 105-112.

Піжук О. І. Цифрова трансформація економіки як основа формування її конкурентоспроможності // Східна Європа: економіка, бізнес та управління ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2018. – Випуск 6 (17). – С. 79-83.

Токмакова І. В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки / І. В. Токмакова, Д. А. Шатохіна, С. В. Мельник // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 64. – С.283-291.

В. Фищук Цифровая экономика – это реально https://biz.nv.ua/experts/tsifrovaja-ekonomika-eto-realno-1001102.html

Цифрова адженда України — 2020 ("Цифровий порядок денний" — 2020) Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, ініціативи, проекти "цифровізації" України до 2020 року [Електронний ресурс]. — К.: ГС "Хай-тек офіс Україна", 2016. — 90 с. — Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. №67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/stru

Україна 2030е — країна з розвинутою цифровою економікою [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-2

Иванов В.В. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива / В.В. Иванов, Г.Г. Малинецкий. - Российская академия наук, - 2017. – 63 с.

Катасонов В.Ю. Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь? / В. Ю. Катасонов. – М.: Книжный мир, 2017. - 320 с.

Хазин М. Конец сказки о новой экономике. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://worldcrisis.ru/crisis/73174

Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец “Pax Americana”. А. Кобяков, М. Хазин. М.: Вече, 2003. – 368 с.

Ларина Е. Понимание алгоритмических обществ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2017_05/1.pdf

Ларина Е., Овчинский В. Парадокс Ферми и угрозы будущего. Магистральное направление производственной революции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://centrasia.org/newsA.php?st=1535343120

Компаниец В.В. Развитие и будущее экономики на основе цифровых технологий: критическое осмысление / В.В. Компаниец // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 61. - С. 36-46.

Компаниец В.В. Гуманитарно-технологическая революция и глубинное изменение человека (оценка с позиции православного мировоззрения)/ Международный научный вестник (Вестник Объединения православных ученых) № 4 (20), 2019. – С. 38-46.

Компаниец В. В. О проекте создания "новой экономики” - посткапитализма (аксиологическая и социально-экономическая оценка) / В. В. Компаниец // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2019. - № 65. - С. 86-95.

MacGillivray C., Torchia M. Internet of Things: Market Spending & Trend Outlook. IDC. Jun 2019 - Web Conference Proceeding [Electronic resource]. – Access mode: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45161419

McKinsey Global Institute, US productivity growth, 1995–2000 October 2001. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.mckinsey.com/featured-insights/americas/us-productivity-growth-1995-2000

McKinsey Global Institute, How IT enables productivity growth. The US experience across three sectors in the 1990s // Research, November 2002. [Electronic resource]. – Access mode:https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/How%20IT%20enables%20productivity%20growth/MGI_How_IT_enables_productivity_report.ashx

ИКТ (мировой рынок) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php

Parker B., Hojlo J., Minton S., Villali J. Digital Ecosystems –Sizing the Impact and Opportunity. IDC. Aug 2019 – Web Conference Proceeding [Electronic resource]. – Access mode: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45442319

Kimura A., Vacca A., Bisht A. Simpson C. Worldwide Digital Transformation Spending Guide. IDC [Electronic resource]. – Access mode: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P32575

Minton S. IDC. State of the Market: ICT Spending Review and Outlook — 2Q19. Aug 2019 – Web Conference Proceeding [Electronic resource]. – Access mode: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45462719

ICT Spending Forecast 2018 - 2022 Forecast [Electronic resource]. – Access mode: https://www.idc.com/promo/global-ict-spending/forecast

Касперская Н.И. (2018.03.22) - Цифровая экономика и риски цифровой колонизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mediamera.ru/post/25799

The impact of technology on the quality and quantity of jobs [Electronic resource]. – Access mode: https://www.ilo.org/ global/topics/future-of-work/ publications /issue-briefs/WCMS_618168/lang--en/index.htm

Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран. ООН, Женева, 2019. [Электронный ресурс].–Режим доступа: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary /der2019_ overview_ ru.pdf

На чём зарабатывают Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/3/646667/

GDP Ranking. International Monetary Fund World Economic Outlook [Electronic resource]. – Access mode: http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php

The rise of the superstars/ The Economist/special reports September 17th 2016 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.economist.com/sites/default/files/20160917_ companies.pdf

How to tame the tech titans [Electronic resource]. – Access mode: https://www.economist.com/leaders/2018/01/18/how-to-tame-the-tech-titans

Kompaniets V., Polevaya V., Poliakova E. Shramenko E. Readiness of workers for a new economy in condition of systemic changes (man - technologies – economy). SHS Web Conf. Vol/ 67, 2019. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019) [Electronic resource]. - Access mode: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706028

Шпитцер М. Антимозг: цифровые технологии и мозг / Манфред Шnитцер; пер. с немецкого А. Г. Гришина - Москва: АСТ, 2014. - 288 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.samomudr.ru/d2/Shpitcer%20Manfred%20_ ANTIMOZG%20%20Cifrovye% 20texnologii%20i%20mozg.pdf

S. Turkle, Life on the screen: identity in the age of the Internet (Simon and Schuster, New York,1995)

Dr. N. Kardaras, Screens In Schools Are a $60 Billion Hoax [Electronic resource]. - Access mode: http://time.com/4474496/screens-schools-hoax/

V. L. Dunckley M.D., Gray matters: too much screen time damages the brain (2014) https://www.psychologytoday.com/us/blog/mental-wealth/201402/gray-matters-too-much-screen-time-damages-the-brain

Interview Clifford Nass // Digital Nation. Life on the digital frontier. – URL: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/interviews/nass.html

Stuart Wolpert, In our digital world, are young people losing the ability to read emotions? [Electronic resource]. - Access mode: https://www. universityofcalifornia.edu/news/are-young-people-losing-ability-read-emotions

Guttmann A. Global advertising spending 2010-2019. Statista. Aug 2019 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.statista.com/statistics/236943/global-advertising-spending/

Bar-Yam Y., Bialik M. Beyond big data: Identifying important information for real world challenges. New England Complex Systems Institute. December 17, 2013 [Electronic resource]. – Access mode: https://necsi.edu/beyond-big-data-identifying-important-information-for-real-world-challenges

Bar-Yam Y. From big data to important information Complexity. New England Complex Systems Institute. April 25, 2016 [Electronic resource]. – Access mode: https://necsi.edu/from-big-data-to-important-information

Кафтан В. В., Супонова К. В. Современные информационно-коммуникативные технологии измененного состояния массового сознания / В. В. Кафтан, К. В. Супонова // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 2 (26), 2017. - С. 20-26.

Amende record de 50 millions d'euros à Google en France [Electronic resource]. – Access mode: https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/amende-record-de-50-millions-d-euros-a-google-en-france/472088

Statista Research Department. Behavior adopted following scandals related to private data in France 2019. Statista. Aug 2019 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.statista.com/statistics/1034951/behavior-after-scandals-personal-data-internet-france/

Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine [Electronic resource]. – Access mode: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4581

Компаниец В.В. О проекте «цифровая экономика» (аксиологическая и социально-экономическая оценка)/ В.В. Компаниец // Финансы, экономика, стратегия. - 2019- Том. 16, № 8., С. 12-17.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892