НАПРЯМКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова УкрДУЗТ, Україна
  • В. О. Овчиннікова УкрДУЗТ, Україна
  • М. В. Корінь УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200548

Ключові слова:

залізничний транспорт, державне регулювання, розвиток, інструменти, стратегія розвитку.

Анотація

В статті встановлено, що для формування стратегічних переваг залізничного транспорту, заснованих на інтелектуальному лідерстві галузі, необхідною є державна підтримка. Проведене дослідження дозволило вказати на недостатню ефективність діючої наразі державної політики регулювання залізничного транспорту.  Ґрунтуючись на цьому, сформовано напрямки державного регулювання розвитку залізничного транспорту, які враховують стратегічні орієнтири розвитку галузі та розкривають інструменти державної підтримки процесів формування стратегічних переваг за такими складовими розвитку, як інноваційно-виробнича, інвестиційна, енергетична, екологічна, соціальна та міжнародна складова.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, УкрДУЗТ

д.е.н., професор 

В. О. Овчиннікова, УкрДУЗТ

д.е.н., професор 

М. В. Корінь, УкрДУЗТ

д.е.н., доцент 

Посилання

Дикань В. Л. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі / В. Л. Дикань, Г. Є. Островерх // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – №62. – С. 11-19.

Полякова О. М. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі / О. М. Полякова, О.В. Шраменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 58. – С. 126-134.

Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія / М.В. Корінь. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 401 с.

Обруч Г. В. Забезпечення розвитку потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2017. – 265 с.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія / І.В. Токмакова. – Х.: УкрДУЗТ, 2015. – 403 с.

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія / В. О. Овчиннікова– Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 427 с.

Литвин Ю.О. Методи державного регулювання сільського господарства / Ю.О. Литвин // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. – 2012. – Вип. 4. – С. 127–135.

Положенцева К. Л. Методологічні основи державного регулювання агропромислового комплексу регіону / К. Л. Положенцева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4502.

Динаев Т.Н. Развитие государственного регулирования предпринимательской деятельности на современном этапе: автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. экон. наук; специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством / Динаев Тахир Нажмудинович. – М., 2007. – 27 с.

Борисенко О. П. Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / О. П. Борисенко // Економіка та держава. – 2012. – № 12. – С. 115–117.

Гончаренко І.Г. Державний механізм регулювання соціально-економічного розвитку: теорія, методологія та практика: дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук; спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління / Гончаренко Ірина Георгіївна. – Маріуполь, 2015. – 390 с.

Грабельников А.В. Аналіз методів державного регулювання транспортної системи / А.В. Грабельников // Акуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 2 (40). – С. 100–107.

Плікус І.Й. Державне регулювання діяльності підприємств пасажирського автотранспорту / І.Й. Плікус // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 133 –139.

Дикань О.В. Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спеціальність: 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою / О.В. Дикань. – Харків, 2006. – 20 с.

Павлова Г.Є. Методи державного регулювання аграрного сектору економіки України / Г.Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 47–49.

Хайтаев Б.Т. Совершенствование государственного регулирования агропромышленного комплекса региона (на примере Чеченской республики): дисс. на соиск. учен. степени канд. экон. наук; специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство / Хайтаев Бислан Туханович. – Нальчик, 2016. – 167 с.

Кабаченко Г.С. Регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спеціальність: 08.00.07 – демографі, економіка праці, соціальна економіка і політика / Кабаченко Ганна Сергіївна. – Вінниця, 2017. – 247 с.

Матвієнко В.В. Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.; спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління / Матвієнко Володимир Васильович. – Маріуполь, 2017. – 256 с.

Бабаченко Л. В. Формування субсидіарного соціально-економічного потенціалу автотранспортних пасажирських перевезень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Бабаченко Лариса Валентинівна. – Чернігів, 2014. – 22 с.

Степанов В.Ю. Державне регулювання транспортною сферою / В.Ю. Степанов // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2016. – Вип. 1. – С. 97–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України