ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. В. Вінниченко ХНУБА
  • А. В. Гудзь ХНУБА

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200560

Ключові слова:

банк, фінансовий стан банку, метод аналізу, коефіцієнт, економічні нормативи, ліквідність, прибутковість, фінансова стійкість, ділова активність банку, рейтинг банку.

Анотація

Для забезпечення ефективності функціонування та розвитку економіки будь-якої країни потрібна стабільна банківська система. Здійснення аналізу фінансового стану банківських установ є пріоритетною задачею органів банківського нагляду, самих банків та професійних учасників ринку. У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття «фінансовий стан банку», а також основні цілі та завдання аналізу фінансового стану банку. Проведено порівняльний аналіз коефіцієнтів, які використовують для аналізу фінансового стану банку, а також розглянуто нормативи, встановлені Національним банком України. Описана найбільш поширена рейтингова модель оцінки фінансового стану банку – американська система CAMELS. Розглянуто та проаналізовано основні методичні підходи  аналізу фінансового стану банку.

Біографії авторів

О. В. Вінниченко, ХНУБА

к.е.н, доцент 

А. В. Гудзь, ХНУБА

студентка

Посилання

Berger, A. ; Klapper, L. ; and Turk-Ariss, R. «Bank Competition and Financial Stability» // Journal of Financial Services Research, 35(2009), 99-118. URL :https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6794.

Аналіз банківської діяльності: підручник / [А. М. Герасимович, І. М. Парасій-Вергуненко, В. М. Кочетков та ін.]; за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2010. – 599 с.

Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В. А. Батковський // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 145–150.

Бобиль В. Використання показників рівня якості управління ризиками в процесі оцінювання фінансового стану банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/2081/1/Bobyl_11.pdf.

Борисов А. Б. Большой экономический словарь. Издание 2-е, переработанное и дополненное / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2005. – 860 с.

Вольська С. П. Порівняльна характеристика методів оцінювання фінансової стійкості банку / С.П. Вольська // Серія Економічні Науки. – 2015. – №10(1). – С. 178-181.

Грушко В. І. Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку / В.І. Грушко, Л. Ю. Петриченко // Фінанси України. – 2001. – № 12. – С. 20-28.

Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 316 с.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

Иванов В. В. Анализ надежности банка: практическое пособие / В. В. Иванов. – М. : Русская Деловая Литература, 1996. – 320 с.

Карась П. М. Банківська система : навчальний посібник / П. М. Карась, Н. В. Приходько, О. В. Пащенко, Л. О. Гришина. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 292 с.

Кизим Н. А. Моделирование банкротства коммерческих банков / Н. А. Кизим, И. С. Благун, В. А. Зинченко, Чанг Хонг Вен. – Х. : ИНЖЕК, 2003. – 220 с.

Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навчальний посібник / Т. Д. Косова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.

Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості банків:інформаційне і методичне забезпечення : автореф. дис. к-та екон. наук / О. В. Крухмаль. – Суми, 2007. – 20 с.

Лисенко О. В. Інтегральна рейтингова модель оцінки фінансового стану банків / О. В. Лисенко // Ефективна економіка – 2012. – №9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=228.

Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

Примостка Л. О. Банківські ризики. Теорія та практика управління : монографія / Л. О. Примостка та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 450 с.

Рисін М. В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану / М. В. Рисін // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 2. – С. 159-164. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_2_34.

Фалюта А. Аналіз індексних методик оцінювання фінансового стану банків / А. Фалюта // Економічний аналіз. – 2012. – № 10(3). – С. 103-106. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(3)__24.

Шиллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення / Р.І. Шиллер. – Київ : Наукова думка, 1998. – 158 с.

Ширинська Є. Рейтинг і лімітна політика банків // Вісник НБУ. – 2016. – № 5. – С. 29–31.

Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности / Г. Н. Щербакова. – М. : Вершина, 2007. – 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання