DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200560

ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ В УКРАЇНІ

О. В. Вінниченко, А. В. Гудзь

Анотація


Для забезпечення ефективності функціонування та розвитку економіки будь-якої країни потрібна стабільна банківська система. Здійснення аналізу фінансового стану банківських установ є пріоритетною задачею органів банківського нагляду, самих банків та професійних учасників ринку. У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття «фінансовий стан банку», а також основні цілі та завдання аналізу фінансового стану банку. Проведено порівняльний аналіз коефіцієнтів, які використовують для аналізу фінансового стану банку, а також розглянуто нормативи, встановлені Національним банком України. Описана найбільш поширена рейтингова модель оцінки фінансового стану банку – американська система CAMELS. Розглянуто та проаналізовано основні методичні підходи  аналізу фінансового стану банку.


Ключові слова


банк, фінансовий стан банку, метод аналізу, коефіцієнт, економічні нормативи, ліквідність, прибутковість, фінансова стійкість, ділова активність банку, рейтинг банку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Berger, A. ; Klapper, L. ; and Turk-Ariss, R. «Bank Competition and Financial Stability» // Journal of Financial Services Research, 35(2009), 99-118. URL :https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6794.

Аналіз банківської діяльності: підручник / [А. М. Герасимович, І. М. Парасій-Вергуненко, В. М. Кочетков та ін.]; за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2010. – 599 с.

Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В. А. Батковський // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 145–150.

Бобиль В. Використання показників рівня якості управління ризиками в процесі оцінювання фінансового стану банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/2081/1/Bobyl_11.pdf.

Борисов А. Б. Большой экономический словарь. Издание 2-е, переработанное и дополненное / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2005. – 860 с.

Вольська С. П. Порівняльна характеристика методів оцінювання фінансової стійкості банку / С.П. Вольська // Серія Економічні Науки. – 2015. – №10(1). – С. 178-181.

Грушко В. І. Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку / В.І. Грушко, Л. Ю. Петриченко // Фінанси України. – 2001. – № 12. – С. 20-28.

Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 316 с.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

Иванов В. В. Анализ надежности банка: практическое пособие / В. В. Иванов. – М. : Русская Деловая Литература, 1996. – 320 с.

Карась П. М. Банківська система : навчальний посібник / П. М. Карась, Н. В. Приходько, О. В. Пащенко, Л. О. Гришина. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 292 с.

Кизим Н. А. Моделирование банкротства коммерческих банков / Н. А. Кизим, И. С. Благун, В. А. Зинченко, Чанг Хонг Вен. – Х. : ИНЖЕК, 2003. – 220 с.

Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навчальний посібник / Т. Д. Косова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.

Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості банків:інформаційне і методичне забезпечення : автореф. дис. к-та екон. наук / О. В. Крухмаль. – Суми, 2007. – 20 с.

Лисенко О. В. Інтегральна рейтингова модель оцінки фінансового стану банків / О. В. Лисенко // Ефективна економіка – 2012. – №9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=228.

Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

Примостка Л. О. Банківські ризики. Теорія та практика управління : монографія / Л. О. Примостка та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 450 с.

Рисін М. В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану / М. В. Рисін // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 2. – С. 159-164. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_2_34.

Фалюта А. Аналіз індексних методик оцінювання фінансового стану банків / А. Фалюта // Економічний аналіз. – 2012. – № 10(3). – С. 103-106. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(3)__24.

Шиллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення / Р.І. Шиллер. – Київ : Наукова думка, 1998. – 158 с.

Ширинська Є. Рейтинг і лімітна політика банків // Вісник НБУ. – 2016. – № 5. – С. 29–31.

Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности / Г. Н. Щербакова. – М. : Вершина, 2007. – 464 с.
Copyright (c) 2020 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892