РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

Автор(и)

  • І. Ю. Зайцева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • О. А. Бондарчук Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280351

Ключові слова:

інвестиційна стратегія, транспортні підприємства, міжнародні транспортні коридори, національна мережа міжнародних транспортних коридорів, інвестиційна діяльність, реальне та фінансове інвестування

Анотація

У статті визначено, що одним із найважливіших інструментів розробки та реалізації управлінських рішень щодо інвестиційної діяльності є інвестиційна стратегія. Доведено, що ефективним інструментом перспективного керування інвестиційною діяльністю направленої на розвиток об’єктів МТК та реалізації цілей для загального розвитку в умовах істотних змін макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових процесів, кон'юнктури інвестиційного ринку що зв'язаної з невизначеністю, виступає інвестиційна стратегія. Доведено, що інвестиційну стратегію можна представити як генеральний план по функціонуванню та розвитку інвестиційної діяльності в межах національної мережі міжнародних транспортних коридорів, що визначає пріоритети і напрямки, форми, характер формування інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізацій довгострокових інвестиційних цілей, що забезпечують передбачений загальний розвиток МТК на території України.

Біографії авторів

І. Ю. Зайцева, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, професор

О. А. Бондарчук, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Дикань В.Л. Інжинірингомаркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту / В.Л. Дикань, І.В.Соломніков // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – Вип. 57. – С. 9—20.

Васильєв О. Л. Особливості формування інвестиційної політики залізничного транспорту / О.Л. Васильєв // Тези доповідей за матеріалами Х ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті». – Київ : ДЕТУТ, 2015. С. 21–22.

Гараєв М. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств залізничного транспорту /М.Гараєв //Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. Т.23. – Вип. 7 (72). – С.102-106.

Корінь М.В. Інвестиційне забезпечення розвитку залізничного транспорту України / М.В.Корінь, М.В.Кондратюк, Г.В.Обруч// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62. – С. 249—259.

Ейтутіс Г. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації / Г. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко // Економіст. – К., 2012. – №8. – С. 64–69.

REFERENCES

Dykanj V.L., Solomnikov I.V. (2017) Inzhyniryngho-marketynghovyj centr innovacijnykh tekhnologhij jak osnova aktyvizaciji innovacijno-investycijnogho potencialu pidpryjemstv zaliznychnogho transportu [Engineering and marketing center of innovative technologies as a basis for activating the innovation and investment potential of railway transport enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 57., pp. 9—20.

Vasyljjev O. L. Osoblyvosti formuvannja investycijnoji polityky zaliznychnogho transportu [Features of formation of investment policy of railway transport].Tezy dopovidej za materialamy Kh juvilejnoji mizhnar. nauk.-prakt. konf.«Problemy ekonomiky ta upravlinnja na zaliznychnomu transporti». – Kyjiv : DETUT, 2015, pp.21–22.

Gharajev M. (2018) Analiz investycijnoji dijaljnosti pidpryjemstv zaliznychnogho transport [Analysis of investment activity of railway transport enterprises]. Visnyk ONU imeni I.I.Mechnykova, vol.23, no. 7 (72). – pp.102-106.

Korinj M.V., Kondratjuk M.V., Obruch Gh.V. (2018) Investycijne zabezpechennja rozvytku zaliznychnogho transportu Ukrajiny [Investment support for the development of railway transport in Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 62. – pp. 249-259.

Ejtutis Gh., Nykyforuk O., Bojko O. (2012) Potencijni dzherela investuvannja v rozvytok zaliznychnogho transportu Ukrajiny: mozhlyvosti jikh dyversyfikaciji [Potential sources of investment in the development of railway transport in Ukraine: opportunities for their diversification]. Ekonomist,vol.8. – pp. 64–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність