ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ: НАПРЯМКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Автор(и)

  • А. В. Непран Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету, Ukraine
  • І. Є. Тимченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine
  • Н. М. Каменева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3925-393X

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.72-73.280432

Ключові слова:

державні запозичення, державний кредит, кредит місцевих органів самоврядування

Анотація

Стаття присвячена аналізу ролі держави на внутрішньому ринку позичкових капіталів України. Зроблено висновок, що зростання державних запозичень протидіяло
активній кредитній політиці, не змогло перешкодити виникненню в 2015–2018 рр. серйозної  напруженості на ринку позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів
став виконувати не властиву йому функцію — завдяки позикам держава здійснює монетизацію статутного капіталу державних банків,  відшкодовує суми податку на 
додану вартість та ін. Встановлено, що внаслідок різкого збільшення державних запозичень баланс взаємовідносин держави та ринку позичкових капіталів став  негативним. Акумуляція державою значних грошових коштів на внутрішньому ринку позикових капіталів «підштовхувала» зростання процентних ставок. Характерною
особливістю розвитку ринку позичкових капіталів в Україні за останнє десятиріччя є посилення процесів централізації і  перерозподілу вільних коштів з боку держави.

Біографії авторів

А. В. Непран, Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету

к.е.н., доцент

І. Є. Тимченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к.е.н., доцент

Н. М. Каменева, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Геєць В. М. Особливості взаємозв‘язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку України. Економіка України. 2017. № 10. C. 3–17.

Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / за ред. Т. І. Єфименко. Київ : ДННУ ―Акад. фін. управління, 2015. 446 с.

Богдан Т. П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції. Фінанси України. 2018. № 4. C. 75–92.

Кучер Г. В. Борговий механізм фінансування державних витрат. Бізнес-інформ. – 2015. № 8. С. 207–214.

Науково-методичні засади статистичного аналізу стійкості державних фінансів / С. С. Гасанов, М. В. Пугачова, Л. О. Ященко та ін. Київ : ДННУ-Акад. фін. управління, 2013. 524 с.

Лютий І. О., Софієнко О. П. Зовіншні державні запозичення як інструмент фінансової політики уряду. Фінанси України. 2019. № 5. С. 64–78.

Morgan D. et al. Europe‘s Fiscal Crisis Revealed: An In-Depth Analysis of Spending, Austerity, and Growth. 2014, June 6. 76 p. URL: http://www.heritage.org/europe/report/ europes-fiscal-crisis-revealed-depth-analysis-spending-austerity-and-growth#chapter1.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки / пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка ; передм. та наук. ред. В. М. Федосова. Київ : Либідь, 2000. 654 с.

Sachs J. Resolving the Debt Crisis of Low-Income Countries. Brookings Papers on Economic Activity. 2002. No. 1.

Кудряшов В. П. Використання ОВДП в управління державними запозиченнями. Фінанси України. 2018. № 5. С. 22–40.

Богдан Т. П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України. Фінанси України. 2011. № 1. С. 13–22.

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2017–2019 роки : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 905. URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/905-2017-%D0%BF.

REFERENCES

Heyets' V. M. Osoblyvosti vzayemozv"yazku ekonomichnykh ta politychnykh transformatsiy na shlyakhu do rekonstruktyvnoho rozvytku Ukrayiny. Ekonomika Ukrayiny. 2017. # 10. Ts. 3–17.

Udoskonalennya upravlinnya derzhavnymy finansamy ta reformuvannya podatkovoyi sy-stemy Ukrayiny / za red. T. I. Yefymenko. Kyyiv : DNNU ―Akad. fin. upravlinnya, 2015. 446 s.

Bohdan T. P. Stratehichne upravlinnya derzhavnym borhom v umovakh nestiykoyi borhovoyi pozytsiyi. Finansy Ukrayiny. 2018. # 4. C. 75–92.

Kucher H. V. Borhovyy mekhanizm finansuvannya derzhavnykh vytrat. Biznes-inform. – 2015. # 8. S. 207–214.

Naukovo-metodychni zasady statystychnoho analizu stiykosti derzhavnykh finansiv / S. S. Hasanov, M. V. Puhachova, L. O. Yashchenko ta in. Kyyiv : DNNU ―Akad. fin. upravlinnya, 2013. 524 s.

Lyutyy I. O., Sofiyenko O. P. Zovinshni derzhavni zapozychennya yak instrument finanso-voyi polityky uryadu. Finansy Ukrayiny. 2019. # 5. S. 64–78.

Morgan D. et al. Europe‘s Fiscal Crisis Revealed: An In-Depth Analysis of Spending, Austerity, and Growth. 2014, June 6. 76 p. URL: http://www.heritage.org /europe/report/ europes-fiscal-crisis-revealed-depth-analysis-spending-austerity-and-growth#chapter1.

Blankart Sh. Derzhavni finansy v umovakh demokratiyi: vstup do finansovoyi nauky / per. z nim. S. I. Tereshchenko ta O. O. Tereshchenka ; peredm. ta nauk. red. V. M. Fedosova. Kyyiv : Lybid', 2000. 654 s.

Sachs J. Resolving the Debt Crisis of Low-Income Countries. Brookings Papers on Economic Activity. 2002. No. 1.

Kudryashov V. P. Vykorystannya OVDP v upravlinnya derzhavnymy zapozychennyamy. Finansy Ukrayiny. 2018. # 5. S. 22–40.

Bohdan T. P. Upravlinnya derzhavnym borhom i makrofinansovi ryzyky v ekonomitsi Ukrayiny. Finansy Ukrayiny. 2011. # 1. S. 13–22.

Seredn'ostrokova stratehiya upravlinnya derzhavnym borhom na 2017–2019 roky : za-tv. postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 01.12.2017 # 905. URL: http://zakon0.

rada.gov.ua/laws/show/905-2017-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством