ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В МОРСЬКОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

  • Ю. О. Наврозова Одеський національний морський університет, Україна
  • А. Алькема Одеський національний морський університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286806

Ключові слова:

маркетинг, морський бізнес, клієнтоорієнтовність, стейкхолдери, маркетингова стратегія

Анотація

У статті розглянуто особливості маркетингових стратегій підприємств, що працюють в морському бізнесі. Специфіка маркетингових стратегій в морському бізнесі пояснюється особливостями взаємодії компанії з різними стейкхолдерами. У статті виділено стейкхолдери порту, судноплавної компанії та логістичні стейкхолдери. Запропоновано основні критерії оцінки ефективності маркетингової стратегії є ринкова частка та відносна ринкова частку підприємства морського бізнесу, а також збільшення частки високодохідних вантажів у загальній структурі вантажообороту (контейнери, автотехніка). У статті сформульовано основні принципи маркетингової стратегії підприємства морського бізнесу.

Біографії авторів

Ю. О. Наврозова, Одеський національний морський університет

к.е.н., доцент

А. Алькема, Одеський національний морський університет

магістр

Посилання

Транспорт України 2020. Державна служба статистики України. К., 2021. 116 с.

Вантажообіг морських портів України за 2021 рік становив 153 млн. т // Rail.insider, 2022 URL: Rail.insider

Балабанова Л. В., В. В. Холод, Балабанова І. В. Стратегічний маркетинг: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2019. 630 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. 9-те вид. К.: Знання, 2018.720 с.

Гриненко О.М., Пічугіна Т.С. Оцінка ефективності маркетингової стратегії зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 49 (1022). С.33-37.

Двуліт З. П., Тимощук О. М., Левченко О. В. Вдосконалення бізнеспроцесів сучасних судноплавних компаній в сфері міжнародних морських вантажних перевезень. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.№3. 2021. С. 3-14.

Морські контейнерні перевезення та Україна – що зміниться найближчим часом. URL :

https://utec.ua/blog/morski-konteynerniperevezennya-ta-ukrayina-scho-zminitsyanayblizhchim-chasom (дата звернення 19.11.2022)

Багорка М. О., Челак В.В. Сутнісна характеристика маркетингових стратегій, особливості та принципи їх формування у діяльності аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20(1). С. 32-36.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е Епроп. Узд. М.: Спб; К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. 1152 с.

Портер М. Международная конкуренция: Пер. англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.

Шинкаренко В.Г., Бондаренко А.С. Управление конкурентоспобностью предприятия. Харьков: Узд-во ХНАДУ, 2003. 186 с.

Evi I. Plomaritou, Vasso Plomaritou, Kostas Giziakis. Shipping marketing & customer orientation: The psychology & buying behavior of charterer & shipper in the tramp & liner market. Management, Vol. 16, 2011, 1, pp. 57-89

Степанов О.Н. Стратегическое управление развитием морского порта: Монография. Одесса: Астропринт, 2005. 328 с.

Меркт О. В. Методичні засади стратегії розвитку морських торговельних портів у конкурентному середовищі: дис .… канд. екон. наук: 08.07.04 / Олена Віталіївна Меркт. К. Національний авіац. ун-т. 2002. 180 с.

Наврозова Ю.А. Экономические основы управления качеством продукции морских торговых портов Украины: Дис. … канд. экон. наук 08.07.04. ОНМУ МОНУ. Одесса, 2005. 212 с.

Макушев П.А. Портові системи: Навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2015. 143 с.

Онищенко С.П. Моделирование процессов организации и функционирования системы маркетинга морских транспортных предприятий: монография. Одесса: Феникс, 2009. 328 с.

Theo Notteboom, Athanasios Pallis and Jean-Paul Rodrigue (2022) Port Economics, Management and Policy, New York: Routledge, 690 p. URL:

https://porteconomicsmanagement.org/pemp/contents/part5/port-marketing/harbour

Port slogans & Taglines. URL: https://www.slogan-tagline.com/transportlogistics-slogans/harbour-slogans.html

Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy--The Logistics Performance Index and Its Indicators. 2010. 64 p. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24599#:~:text=http%3A//hdl.handle.net/10986/24599

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг