МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • В. Л. Дикань Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Є. М. Кузнецов Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301226

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, розвиток, методичний підхід, стратегія, цифровізація, екологізація

Анотація

Дослідження ключових тенденцій розвитку транспортного сектору, зокрема залізничної галузі,  дозволило встановити доцільність врахування чинників цифровізації та екологізації в діяльності суб’єктів даного сектору. Вивчено погляди науковців на питання сталого  розвитку бізнес-суб’єктів, зокрема підприємств залізничного  транспорту, і акцентовано увагу на доцільності формування стратегічних підходів до реалізації таких ініціатив. Сформовано методичний базис забезпечення процесів формування та реалізації стратегічних ініціатив сталого розвитку підприємств  залізничного транспорту. Розкрито технологію формування та реалізації стратегії сталого розвитку  підприємств залізничного  транспорту, впровадження якої  дозволить підвищити  корпоративний, соціальний та екологічний імідж підприємств  галузі, покращити інноваційну активність та інвестиційну привабливість, підвищити стійкість до зовнішніх коливань і  конкурентоспроможність  підприємств залізничного транспорту на ринку.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Є. М. Кузнецов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 11-18.

Дикань В. Л., Рижова Ю. О. Підходи до управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2014. № 48. С. 55-59.

Зоріна О. І. Формування системи оцінки рівня соціально-економічного розвитку залізничного комплексу України. Ефективна економіка. 2012. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1003.

Каличева Н. Є. Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища : автореф. дис. … д-р екон. наук: 08.00.04. Харків, 2019. 43 с.

Корінь М. В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.

Кузьміна О. В. Стратегічне управління збалансованим розвитком промислового підприємства: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Маріуполь, 2018. 208с.

Назаренко І. Л., Порхун А. О. Методика оцінки інноваційного потенціалу рейкозварювального поїзда. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 24. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/38.pdf.

Овчиннікова В. О. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України : дис. … д-р екон. наук: 08.00.03. Харків, 2018. 517 с.

Соріна О. О. Стратегія сталого розвитку машинобудівних підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Запоріжжя, 2021. 270 с.

Субота М. В. Соціально-економічна безпека сталого розвитку підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04. Кам’янець-Подільський, 2021. 42 с.

Тимощук М. Р. Індикативне планування як основа збалансованого соціально-економічного розвитку. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. Вип. 24.5. С. 302-308.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Управління сталим розвитком промислового підприємства : теорія і практика : колективна монографія / За ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової, д. е. н., проф. Н. Г. Метеленко. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 588 с.

Чобіток В. І. Оцінка рівня розвитку промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування: науково-практичні аспекти. Проблеми економіки. 2020. № 2. C. 312–324.

Лазоренко Т., Шолом І. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства. Галицький економічний вісник. Менеджмент. 2020. Т. 6. № 67. С. 175–184.

12 digital transformation benefits for business. techtarget.com : website. URL : https://www.techtarget.com/searchcio/tip/Top-10-digital-transformation-benefits-for-business.

Tracking Buildings. iea.org : website. URL: https://www.iea.org/energy-system/buildings#tracking.

Rail travel for work: which companies are paving the way for sustainable business travel? transportenvironment.org : website. URL : https://www.transportenvironment.org/discover/rail-travel-for-work-which-companies-are-paving-the-way-for-sustainable-business-travel/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства