DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i50.53100

МЕТОДИКА ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛУЖБИ ЗАЛІЗНИЦІ

І Л. Назаренко, В. О. Маслова, Я. Д. Погрібна

Анотація


В статті удосконалено методику оцінки кадрового потенціалу для служби залізниці шляхом визначення питомих вагів значущості часткових  показників за допомогою експертних оцінок (метод Дельфі).  Найбільш важливими для оцінки кадрового потенціалу служби залізниці виявилися показники освіти, творчої активності персоналу, навчання персоналу, підвищення кваліфікації та плинності кадрів. Виконано розрахунки за матеріалами служби матеріально-технічного постачання Донецької залізниці у 2010 – 2014 рр.


Ключові слова


кадровий потенціал, залізничний транспорт, служба залізниці, методика оцінки кадрового потенціалу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування [Текст]: закон України: [офіц. текст: від 23.02.2012 N 4442-VI]. // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - №49. – Ст. 553.

Про утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”: Постанова Кабінету міністрів України №200 від 25 червня 2014 р (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 604 від 12.11.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/200-2014-%D0%BF/page

Авдеенко В.Н. Производственный потенциал промышленного предприятия [Текст]. / В.Н. Авдеенко, В.А. Котлов. – М.: Экономика, 1988. – 240 с.

Джаин И.О. Оценка трудового потенциала [Текст]: монография. / И.О. Джаин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 250 с.

Методические рекомендации по оценке сложности и качества работы специалистов [Текст]. – М.: Экономика, 1989. – 125 с.

Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства [Текст]: монографія / Т. В. Білорус; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007.–172 с.

Новікова М.М. Методологічне забезпечення системи управління трудовим потенціалом промислових підприємств [Текст]: автореф. дис ... д-ра екон. наук / М. М. Новікова . – Харків, 2010 . – 36 с.

Плєтникова І.Л. Удосконалення методики оцінки кадрового потенціалу підприємств залізничного транспорту [Текст] / І.Л. Плєтникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. - №4, т. 2. - С. 52 – 56.

Назаренко І.Л. (Плєтникова). Оцінка та оптимізація кадрового потенціалу дирекції залізничного транспорту [Електронний ресурс] / І. Л. Назаренко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 44. - С. 70-74.

Дикань В. Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємств [Текст]: монографія / В. Л. Дикань, І. Л. Назаренко; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х. : [УкрДАЗТ], 2011. - 142 с.

Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах [Текст]: Учебное пособие. / Э.Г. Петров, М.В. Новожилова, И.В. Гребенник, Н.А. Соколова.; под общ. ред. Э.Г.Петрова. – Херсон: ОЛДІ-Плюс, 2003. - 380 с.
Copyright (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892