DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i50.53213

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Уткіна, Р. Г. Веретельник

Анотація


В умовах постійного впливу факторів зовнішнього середовища керівництво підприємства стикається з необхідністю забезпечення ефективності виробничо-комерційної діяльності. Економіка сучасного періоду характеризується становленням нових соціально-економічних відносин. В системі цих відносин завжди функціонують підприємства з різним рівнем економічного розвитку. Об’єктивні закони ринкової економіки змушують їх постійно знаходити ефективні форми та методи ведення господарства. Основними шляхами підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства можуть бути як внутрішні (технологія, устаткування, матеріали й енергія, вироби, працівники, організація та системи, методи роботи, стилі управління тощо), так і зовнішні (покращення державної економічного та соціальної політики; забезпечення достатнього розвитку виробничо-господарської інфраструктури і т.д.). Однак, лише використовуючи всю систему чинників в сукупності, можна досягти високих темпів зростання ефективності розвитку економіки та діяльності підприємства.


Ключові слова


економічна ефективність, чинники забезпечення економічної ефективності, виробничо-комерційна діяльність, шляхи підвищення економічної ефективності, підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика [Текст]: учебник / З.П. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 304 с.

Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации [Текст]: учебное пособие / Дж.К. Лафта. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 320 с.

Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий [Текст]: монография / А.Н. Тищенко, Н.А. Кизим, Я.В. Догадайло. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с.

Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 320 с.

Мазур И.И. Эффективный менеджмент [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общей ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с.

Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства [Текст] / Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5(59). – С. 66-71.

Макаренко О.І. Критерії економічної ефективності роботи підприємства в умовах антикризового управління [Текст] / О.І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №7(61). – С. 121-125.

Турило А.М. Дальнейшее исследование сущности экономической эффективности и классификация ее видов [Текст] / А.М. Турило, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №3(33). – С. 152-157.

Григор′єва О.В. Забезпечення ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Григор′єва, В.С. Поросюк // Наукове товариство Івана Кушніра. – Режим доступу: nauka.kushnir.mk.ua/?p=71673

Богацька Н.М. Критерії ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н.М. Богацька, А.Ю. Дуржинська. – Режим доступу: www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_54764.doc.htm

Гуменюк М.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / М.М. Гуменюк // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – №12. – Режим доступу: www.economy.nayka.ua/?op=1&z=2637

Канцуров О.О. Удосконалення методики оцінки ефективності управління підприємством державного сектору економіки [Текст] / О.О. Канцуров, О.С. Білоусова // Фінанси України. – 2006. – №9. – С. 143-151.

Височина М.В. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / М.В. Височина. – Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24535/34-Vysochyna.pdf?sequence=1
Copyright (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892