DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i50.53248

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ

О. О. Коковіхіна, А. Ю. Олійник

Анотація


У статті проаналізовані існуючі підходи щодо класифікації загроз фінансовій безпеці банку. Запропоновано авторську класифікацію, яка на відміну від існуючих враховує таку класифікаційну ознаку як «діяльність регіональних та структурних підрозділів банку», що дозволить проводити своєчасні заходи, з приводу їх запобігання або  мінімізації.


Ключові слова


фінансова безпека, загроза фінансовій безпеці, комерційний банк.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економічне прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 7 – 32.

Болгар Т. М. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Т. М. Болгар. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 22 с.

Васильчак С. В. Організація безпеки банківської діяльності в Україні / С. В. Васильчак, С. Ф. Вінтоняк // науковий вісник ЕлТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 153 – 157.

Гамза В. А. Безопасность банковской деятельности: учебник / В. А. гамза, И. Б. Ткачук. – м.: маркет ДС, 2006. – 424 с.

Голобородько Ю. О. Теоретичні підходи до розкриття сутності та складових фінансової безпеки банківських установ / Ю. О. Голобородько // Науковий вісник НЛ ТУ України. – 2012. – Вип. 22.12. – 2012. – С. 194 – 198.

Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / За заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін.]. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.

Євченко Н. Г. Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку / Н. Г. Євченко, О. А. Криклій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Вип. 25. – С. 45 – 52.

Хитрін О. І. Фінансова безпека комерційних банків / О. І. Хитрін // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 118 – 124.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://studopedia.net/13_126105_chinniki-zagroz-diyalnosti-komertsiynih-bankiv.html
Copyright (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892