DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i51.57488

ЯКІСТЬ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. А. Бабенко

Анотація


Сучасна економіка є економікою знань,  де головним економічним ресурсом виступає освіта .

Освіта є важливою складовою при формуванні національної інноваційної економіки.

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів  якості системи освіти як основи формування національної інноваційної економіки.

Метою даного дослідження є оцінка якості системи освіти на всіх її рівнях.


Ключові слова


інновації, інноваційна економіка, освіта, якість системи освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Яремко Л. А. «Нова економіка» та інноваційний розвиток/ Л. А. Яремко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - №3(1). – С. 25-26.

Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: монографія./ [О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Н. М. Мироненко та ін.]; наук. ред.. О. Б. Бутнік-Сіверський ; Акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелектуальної власності. – Київ: Лазуріт – Поліграф, 2010. – 416с.

Сімченко Н. О. Чинники розвитку інноваційно орієнтованого суспільства / Н. О. Сімченко, Г. А. Мохонько// Економіка. Управління. Інновації. – 2011. - №2. – С.126-131.

Длугопольський О. В. Суспільний вектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій : монографія / О. В.Длугопольський. Тернопіль : Екон. Думка, ТНЕУ, 2011. – 632с..

Грішнова О. А. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія / О. А. Грішнова. К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254с.

Зуев А., Интеллектуальный капитал / А. Зуев, Л. Мясникова // Риск – Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция (Москва). – 30.12.2002. – 004. – С.4 – 13.

Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2010. Національна доповідь. К, 2010, 107с.

Болгова Е. В. Экономическая роль образования : статистический парадокс или проблемы эффективности? / Е. В.Болгова // Креативная экономика. – 2011. - №10(58). – С.68-73.

Рожко В. І. Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни / В. І.Рожко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Техн. Прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. - №20(993). – С.70-76.
Copyright (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892