DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i52.61686

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ГЛОБАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ

Ю. М. Уткіна, К. Ю. Сюсько

Анотація


Стрімкість розвитку глобальних конкурентних ринків зобов’язує українські підприємства забезпечувати швидку адаптацію до змін зовнішнього середовища, завойовувати й утримувати певну частку ринку, а також прагнути до її розширення. Саме тому все гостріше постає проблема забезпечення та підтримання конкурентоспроможності українських підприємств на глобальних конкурентних ринках. При цьому на перше місце виходить інноваційно-інвестиційний процес, який сприяє впровадженню передових досягнень науки та техніки та стимулює залучення тимчасово вільних грошових коштів з метою фінансування розвитку науки. Інноваційно-інвестиційний процес являє собою процес розробки, створення та впровадження інноваційного продукту за допомогою залучення інвестиційних ресурсів. Він виступає запорукою забезпечення конкурентоспроможності продукції, а, отже, й конкурентоспроможності українських підприємств на глобальних ринках, оскільки спрямований на скорочення часу виходу продукції на ринок і витрат на виробництво та просування продукції, а також підвищення її якості

Ключові слова


глобальні конкурентні ринки, конкурентоспроможність підприємств, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Волдачек, Л. Стратегия управления инновациями на предприятии [Текст] / Л. Волдачек. – М.: Экономика, 2001. – 128 с.

Голубенко, А.А. Анализ возможностей инновационного развития в процессе формирования стратегических направлений инновационной деятельности предприятия [Текст] / А.А. Голубенко // Економіка промисловості. – 2002. – №2(16). – С. 80-84.

Дикань, В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Економічна енциклопедія [Текст]: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

Економічна енциклопедія [Текст]: У трьох томах. Т.3 / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

Завгородній, А.Г. Фінансово-економічний словник [Текст] / А.Г. Завгородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

Задніпрянна, Т.С. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств [Текст] / Задніпрянна Т.С. // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – №1(23). – С. 203-205.

Кірдіна, О.Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України [Текст]: монографія / О.Г. Кірдіна. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – 312 с.

Ковтун, О.І. Державне регулювання економіки [Текст] / О.І. Ковтун. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с.

Коноплицкий, В. Это – бизнес: Толковый словарь экономических терминов [Электронный ресурс] / В. Коноплицкий, А. Филина. – К.: Альтпресс, 1996. – 448 с. – Режим доступа: www.bibliotekar.ru/biznes-15-2/133.htm

Корецкая, Л.К. Инновационно-инвестиционная активность свекольной отрасли Владимирской области [Текст] / Л.К. Корецкая, А.М. Губернаторов, Г.А. Корецкий, Т.А. Никерова. – Владимир: Издательство ООО «Транзит-ИКС», 2013. – 130 с.

Крупка, І.М. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України [Текст] / І.М. Крупка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 608 с.

Лапко, О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання [Текст] / О. Лапко // Інститут економічного прогнозування НАН України; Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. – К., 1999. – 253 с.

Леус, М.М. Теоретико-методологічні основи класифікації інвестицій [Текст] / М.М. Леус // Науковий вісник ЛНТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2009. – Вип. 19.1. – С. 130-137.

Лисичкина, Н.В. Институционально-синергетический поход к моделированию и оценке инновационно-инвестиционной деятельности [Текст] / Н.В. Лисичкина, Ю.Г. Голоктионова // Фундаментальные исследования. – 2014. – №6. – С. 987-991.

Лозинський, І.Є. «Інноваційно-інвестиційний механізм» та «інноваційно-інвестиційна діяльність»: зміст та відмінність [Електронний ресурс] / І.Є. Лозинський, Є.А. Шмальченко // Матеріали ІХ Международной научно-практической Интернет-конференции «Наука в информационном пространстве» (10-11 октября 2013). – Режим доступу: www.confontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/ek4_lozinck_shm.htm

Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика [Текст]: учебник / К.Р Макконнелл, С.Л.Брю; пер. с англ. – 14-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 970 с.

Массе, П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений [Текст] / П. Массе. – М.: Статистика, 1971. – 415 с.

Мок Лафлин, Д.Дж. Ценные бумаги: Как добиться высоких доходов [Текст] / Д.Дж. Мок Лафлин; пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 208 с.

Мочалина, О.С. Развитие инновационно-инвестиционного процесса как фактор реализации инновационного потенциала [Электронный ресурс] / О.С. Мочалина // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2014. – №7. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3183

Основи інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст]: навчальний посібник / За наук. ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алеута, 2004. – 431 с.

Плішка, Т.П. Інноваційно-інвестиційні процеси в регіоні [Текст] / Т.П. Плішка // Університетські наукові записки. – 2009. – №3(31). – С. 364-368.

Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: закон України: [офіц. текст: станом на 06.11.2014]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/1560-12

Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]: закон України: [офіц. текст: станом на 05.12.2012]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Философия: энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2006. – 1072 с.

Філіппов, М.І. Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств легкої промисловості [Текст] / М.І. Філіппов, Т.Б. Гаврищук // Вісник КНУТД. – 2013. – 3. – С. 132-138.

Черваньов, Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств в Україні [Текст] / Д.М. Черваньов, Л.І. Нейкова. – К.: Знання, 1999. – 516 с.

Шарп, У.Ф. Инвестиции [Текст] / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Бэйли; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 1000 с.

Шастун, С.В. Інноваційно-інвестиційна стратегія як інструмент формування конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Шастун. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/4832/1/111.pdf

Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития [Электронный ресурс] / Й.А. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с. – Режим доступа: socio-line.ru/book/j-shumpeter-teoriya-ekonomicheskogo-razvitiya

Экономико-математический словарь [Текст]: словарь современной экономической науки. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 520 с.

Яценко, О.В. Напрями розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств [Текст] / О.В. Яценко // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2011. – №21. – С. 192-197.

Mote, D. Encyclopedia of Business [Electronic resource] / D. Mote, K. Heil. – 2nd ed. – Access mode: http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Inc-Int/Innovation.html
Copyright (c) 2016 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892