DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i55.83451

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Маслова, Я. Ю. Акулова

Анотація


У статті обґрунтовано застосування стратегічного підходу до управління фінансовим потенціалом підприємства; наголошено, що інвестиційний аспект в управлінні має пріоритет над фінансовим аспектом, оскільки впливає на конкурентоспроможність підприємства та можливість нарощувати фінансовий потенціал; визначено алгоритм формування стратегії управління фінансовим потенціалом в інвестиційній діяльності підприємства.


Ключові слова


фінансові ресурси, фінансовий потенціал, стратегічне управління, інвестиційна діяльність, конкурентоспроможність підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань В. Л. Стратегічне управління: навч. посіб. / В. Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І. В. Токмакова, О. В. Шраменко – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 272 с.

Кучер Г.В. Фінансовий потенціал як економічна категорія / Г.В. Кучер // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 9(159). – С. 46-52.

Приймак І.І. Модель стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства / І.І. Приймак // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів. – 2011. – Вип. 37. – С. 527–532.

Пузирьова П.В. Управління фінансовим потенціалом підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (машинобудування, агропромисловий комплекс, туристичні підприємства та підприємства рекреаційного комплексу)» / П.В. Пузирьова. – К., 2009. – 20 с.

Чобіток В.І. Розробка стратегії управління фінансовим потенціалом підприємств / В.І. Чобіток, О.В. Астапова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2015. – № 49. – С. 160-165.

Мельник В.О. Конкурентний статус та конкурентоспроможність підприємства / В.О. Мельник, А.О. Кругових // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2007. - № 17. – С.36-38.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Шраменко Е.В. Приоритетные направления инвестиций на усовершенствование технико-технологической базы в условиях ограниченных финансовых ресурсов [Текст] / Е.В. Шраменко, В.А. Маслова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. Наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2015. – № 52. – С. 132-135.

Мельник В.О. Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах самофінансування / В.О. Мельник // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. Наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2004. – № 10. – С. 65-38.
Copyright (c) 2016 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892