№ 55 (2016)

Зміст

Державне регулювання економіки

ПРОМИСЛОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КЛАСТЕРИ – ОСНОВА РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
А. В. Толстова, Ю. В. Половнев

Проблеми транспортного комплексу України

ГAPМOНIЗAЦIЯ EКOНOМIКO-ПPAВOВИX ЗACAД ФУНКЦIOНУВAННЯ ТPAНCПOPТНOЇ CИCТEМИ УКPAЇНИ З ЄВPOПEЙCЬКИМ ТPAНCПOPТНИМ ЗAКOНOДAВCТВOМ PDF
О. М. Кириленко
ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МАЛИХ МІСТАХ PDF
Є. В. Любий

Економіка підприємства

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЕМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г. П. Заєць
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ПРОБЛЕМИ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
А. В. Кузуб
ВИРОБНИЧІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
П. В. Лапін
ПОДАТКОВИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. О. Лєгостаєв, Н. М. Лисьонкова
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
Г. Є. Островерх

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
И. В. Воловельская, В. Паничева
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
Н. Є. Каличева, С. М. Тихонравов, Я. Б. Біляєва
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
І. В. Токмакова, О. В. Хомотюк, Р. О. Новіков

Менеджмент і маркетинг

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. В. Божанова
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ LEAN-CONSTRUCTION В УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
О. П. Бутенко, А. О. Єрмакова, Ю. С. Бондаренко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
В. О. Зубенко, І. В. Ліман
ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Т. В. Куценко, О. М. Попова
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. О. Маслова, Я. Ю. Акулова
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА НАРОЩУВАННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ PDF
А. А. Пакуліна, Г. С. Пакуліна, С. І. Тарасенко

Загальноекономічні питання

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
И. В. Воловельская, А. Лоенко
КAПIТAЛIЗAЦIЯ БAНКIВ ТA НAПPЯМИ ПIДВИЩЕННЯ КAПIТAЛIЗAЦIЇ БAНКIВСЬКИX УСТAНOВ PDF
І. Ю. Зайцева, А. І. Гутовська
ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
N. A. Kazakova, D. I. Kolomyichuk
АНГЛІЯ - СВІТОВИЙ ЛІДЕР 40 - 80 РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ PDF
Ю. Н. Кривуц
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, РОЗТАШОВАНОГО НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТА НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ, ГАРАНТУВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
О. Ю. Чередниченко
СТВОРЕННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ, ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ УМОВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
О. Ю. Чередниченко, А. О. Чередниченко

Соціально-економічні питання

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ: ЩОДО ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ РЕФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
В. В. Компанієць
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ PDF
В. О. Маслова, О. О. Лісна
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ФИЛИСОФІЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Т. Г. Сухорукова, Ю. Т. Боровик
ФРІЛАНС ЯК СУЧАСНИЙ ВИД ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF
О. О. Тертичний