ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • Ю. М. Уткіна УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i56.93311

Ключові слова:

глобалізація, інтеграційні процеси, конкурентостійкість, конкурентні переваги, інтелектуальний капітал, інтелектуальний продукт, світовий ринок.

Анотація

Глобалізаційні процеси створили можливості до нового розвитку, який пов’язаний із виробленням дієвих орієнтованих на зовнішньоекономічний простір стратегій. Вони ґрунтуються на забезпеченні збереження власної конкурентоспроможності на протязі тривалого періоду часу, тобто, на забезпеченні конкурентостійкості як національної економіки в цілому, так і окремих підприємств, які є основою економічної системи держави. У сучасних умовах конкурентостійкість проявляється в ефективному використанні економічними суб’єктами свого фінансового й інтелектуального потенціалів на основі росту технологічної й управлінської складової в контексті ідеології розвитку. Оскільки фінансові ресурси з точки зору економіки підприємства не можна вважати стійкими джерелами його конкурентних переваг, у подальшому зосередимо увагу на інтелектуальній складовій конкурентостійкості підприємства. Метою даного дослідження є визначення сутності інтелектуального капіталу та його значення як фактора забезпечення конкурентостійкості підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України в умовах наростання глобалізаційних тенденцій. Інтелектуальний капітал і вміння його використовувати з високою віддачею визначають успішний розвиток підприємства, його сталу конкурентну позицію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку на основі забезпечення тривалої конкурентостійкості. При цьому інтелектуальний капітал являє собою не тільки матеріальні та нематеріальні ресурси, що використовуються у виробничому процесі підприємства. В першу чергу, до інтелектуального капіталу слід відносити особливі здібності персоналу підприємства, що засновані на знаннях, навичках, умінні та досвіді, а також забезпечують особливо цінну для підприємства інформацію, яка є основою вагомих конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках в умовах постіндустріального суспільства.

Біографія автора

Ю. М. Уткіна, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Миргородская, Е.О. Эволюция финансового капитала в условиях глобализации: автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.01 – экономическая теория / Е.О. Миргородская; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 2007. – 50 с.

Дикань, В.Л. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни центрів економічної та політичної влади / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – 2013. – №41. – С. 11-16.

Тельнов, А.С. Технологічний розвиток економіки України: сучасне становище та орієнтири на майбутнє / А.С. Тельнов, В.В. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №4, Т. 1. – С. 211-218.

Нартова, І.В. Глобалізація та її вплив на розвиток світового господарства / І.В. Нартова, Є.О. Коломієць // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – №3(48). – С. 20-24.

Зубенко, В.О. Зміна парадигми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України / В.О. Зубенко // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – 2012. – №40. – С. 160-162.

Сторожилова, У.Л. Забезпечення конкурентостійкості підприємства через інноваційно-інвестиційний механізм: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами / У.Л. Сторожилова; УкрДАЗТ. – Харків, 2006. – 19 с.

Чернега, В.В. Конкурентостійкість підприємств та механізм її забезпечення: монографія / В.В. Чернега; відповід. ред. О.Д. Гудзинський; Київський національний ун-т технологій та дизайну; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 235 с.

Мохначев, С.А. Управленческие аспекты конкурентоустойчивости регионального вуза на рынке образовательных услуг / С.А. Мохначев // Интеграция образования. – 2007. – №3/4(48/49). – С. 14-16.

Пархоменко, В.Д. Інтелектуальний капітал – основа розвитку підприємства [Електронний ресурс] / В.Д. Пархоменко, А.О. Пархоменко. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/viewFile/6248/5543

Сергеев, А.Л. Типология ресурсов интеллектуального капитала фирмы / А.Л. Сергеев // Экономический вестник РГУ. – 2005. – №1. – С. 59-64.

Маркова, Н.С. Теоретико-методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу: автореф дис. … канд. екон наук: 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика / Н.С. Маркова; Харк. нац. екон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 19 с.

Бервено, О.В. Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в транзитивному суспільстві: автореф дис. … канд. екон наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / О.В. Бервено; Харк. нац. екон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 19 с.

Шкурупій, О.В. Інтелектуальний капітал як об’єктивна економічна категорія [Електронний ресурс] / О.В. Шкурупій, Л.С. Франко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8293-intelektualnij-kapital-yak-ob-yektivna-ekonomichna-kategoriya.html

Шульга, Ж.О. Інтелектуальний капітал як об’єктивна економічна категорія / Ж.О. Шульга // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №2. – С. 106-110.

Базилевич, В.Д. Інтелектуальна власність: підручник / В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

Эдвинссон, Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях / Л. Эдвинссон. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 248 с.

Леонтьев, Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе / Б. Леонтьев. – М.: Акционер, 2002. – 200 с.

Городянська, Л.В. Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами / Л.В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С. 127-132.

Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг; пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с.

Малишко, О.В. Про європейський формат системи показників вимірювання цінності інтелектуального капіталу регіонального наукового центру / О.В. Малишко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №11. – С. 162-173.

Жарінова, А.Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу / А.Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 5-16.

Кендюхов, О. Гносеологія інтелектуального капіталу / О. Кендюхов // Економіка України. – 2003. – №4. – С. 28-33.

Иноземцев, В.Л. За пределами экономического общества / В.Л. Иноземцев. – М.: Academia, 1998. – 640 с.

Стюарт, Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Т.А. Стюарт; пер. с англ. – М.: Поколение,

– 368 с.

Даффи, Д. Человеческий капитал / Д. Даффи. – СПб.: Питер, 2000. – 212 с.

Комаров, И. Интеллектуальный капитал / И. Комаров // Персонал. – 2000. – №5. – С. 54-62.

Никифоренко, В.Г. Дистанційна трудова діяльність як альтернативний засіб отримання безперервної професійної освіти персоналу / В.Г. Никифоренко // Економіка розвитку. – 2009. – №1(49). – С. 43-46.

Никифоренко, В.Г. Інтелектуальний капітал як складова економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В.Г. Никифоренко. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2270/1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Номер

Розділ

Економіка підприємства