DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i56.93316

ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

А. О. Чередниченко, М. В. Калінін

Анотація


В статті розглянуто актуальне питання якості надання послуг в готельному господарстві. Конкурентоспроможність підприємства готельного господарства залежить від якості наданих послуг. Якість готельних послуг можна оцінити лише в момент її надання, тому одним із ефективних способів моніторингу якості є опитування клієнтів шляхом заповнення анкети. На результатах якої приймаються рішення щодо поліпшення якості надання послуг в готелі. 


Ключові слова


якість, якість послуг, готельне господарство, туризм, міжнародний туризм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг : затв. наказом від 16.03.2004 р. N19 / Україна. Державна туристична адміністрація // Все про бухгалтерський облік. – 27.03.2007. – N29. – С. 3-6.

Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эдвардс Деминг ; Пер. с англ. — 5-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 419 с.

Джуран Дж. Качество в истории цивилизации. Эволюция, тенденции и перспективы управления качеством / Дж. Джуран. – М.: Стандарты и качество, 2004. – 624 с.

Дикань В. Управління якістю як фактор конкурентоспроможності підприємств / В. Дикань // Економіка України. – 1996. – № 1. – С. 43–48.

Ильенков С. Д. Управление качеством: учебник для вузов / С. Д. Ильенков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 334 с.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Под ред. Р. Б. Ноздрёвой. – М.: Юнити, 1998. – 787 с.

Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості / О. І. Момот. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.

Мухин В. И. Исследование систем управления: ученик / В. И. Мухин. – М.: Экзамен, 2002. – 384 с.

Нобель Г. Типичные ошибки некоторых гостиничных служб / Г. Нобель, Ш. Томпсон / Гостиница и ресторан. – 2002. – № 1. – С. 16- 17.

Скобкин С. С. На пути к качеству / С. С. Скобкин // Парад отелей. – 2004. – № 4. – С. 25-30.

Скобкин С. С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе / С. С. Скобкин. – М., 2001. – 224 с.

Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах / Т. Г. Сокол. – К.: Альтепрес, 2009. – 447 с.

Уніфіковані технології готельних послуг: навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.

Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: учебник / Дж. Р. Уокер; пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 463 с.
Copyright (c) 2017 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892