Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Шановні науковці!

Редакція збірника науково-практичних статей «Вісник економіки транспорту і промисловості» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015 р., входить до переліку фахових видань ),

 запрошує Вас опублікувати свої роботи

 

Для участі у формуванні збірника науково-практичних статей необхідно подати:

-   текст статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог;

-   відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса, контактні телефони, адреса електронної скриньки);

-   інформацію про кількість примірників та необхідність поштової пересилки;

-   електронний варіант перерахованих вище матеріалів;

-   рецензію, підписану доктором економічних наук (для авторів, що не мають наукового ступеня).

 

До друку у збірник приймаються статті, які  згідно з вимогами ДАК України  містять  такі необхідні елементи:

Постановка проблеми та  її  зв’язки з науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посиланням на джерела;

Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

Формування цілей статті (постановка завдання);

 Виклад основного матеріалу дослідження ( з обґрунтуванням отриманих наукових результатів );

Висновки даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку.

 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

В статті необхідно використовувати іноземних (англомовних) вчених, робити на них посилання в пункті Аналіз останніх досліджень і публікацій та в списку літератури. Мінімум один вчений, робити якого є в системі Scopus

Дані елементи виділяться по тексту жирними буквами.

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:

-   оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;

-   тематика статті не відповідає профілю видання;

-    назва статті не відповідає змісту;

-   стаття написана на низькому науковому рівні;

-   матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях.


Вимоги до статті:

Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі MS WORD  з розширенням *.doc і подані в роздрукованому вигляді і електронному варіанті на дискеті 3,5 або на диску. Рукопис матеріалів повинен бути завірений підписом автора в кінці тексту.

Обсяг матеріалів від 10 сторінок формату А4, орієнтація книжкова. Поля з усіх боків25 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель -14, міжрядковий інтервал – полуторний. Абзаци –11 мм. Робоча мова українська та російська.

Мікроелементи тексту: 1) УДК(у лівому верхньому кутку на першій сторінці текста (кегль№12 жирн.)) 2) через інтервал нижче по центру назва матеріалів (кегль №14 жирн., прописом)(на мові статті); 3) через інтервал нижче по центру прізвище і ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи (кегль№12, жирн., курсив) (на мові статті); 4) через інтервал нижче анотація на мові статті (українська, російська -  50 слів) (кегль№12, курсив) та ключові слова (кегль №12 курсив, жирн.); 5) через інтервал Назва матеріалів, прізвище, ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, анотація, ключові слова (на російській або українській мові, в залежності від мови статті); 6) через інтервал Назва матеріалів, прізвище, ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, анотація, ключові слова (на англійській мові, анотація – 1800 знаків (міні реферат статті, повинна розкривати основний зміст статті)); 7) через інтервал текст статті; 8) через інтервал перелік використаних джерел (кегль №14 жирн., прописом).

Схеми та рисунки слід розміщувати після першого посилання на них по тексту. Усі рисунки та таблиці повинні бути названі. Ілюстрації позначають словом «Рисунок » нумерують послідовно, розміщують по центру (курсив)   (Наприклад: Рис. 1. Динаміка структури загальних активів). Усі рисунки (ілюстрації) повинні бути згрупованими та розміщені на сторінці книжного формату. Статті в яких рисунок розміщено на  альбомному листі – не приймаються.

В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця»(курсив) із зазначенням номера. Назву таблиці розміщують по центру(курсив). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) правому верхньому куті пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл.1».   

Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1).

Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, потрібно нумерувати в порядку згадування про них у тексті відповідно до стандартів в квадратних дужках. Перелік використаних джерел є обов'язковим і повинен відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, наводяться  на сайті www.vak.org.ua/docs//documents/perelik_forms.pdf. Мінімальна кількість посилань 8 джерел.

 

Приклад оформлення статті:

 

УДК 658.5.009.12:338.436

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Петров О.В., к.е.н., доцент (УкрДАЗТ)

 

Анотація (50 слів)

Ключові слова: 5-8 слів.

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Петров А.В., к.э.н., доцент (УкрГАЖТ)

Аннотация (50 слов)

Ключевые слова: 5-8 слов.

 

ENSURING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Petrov A.V., Candidate of Economic Sciences, associate professor (USA of RT)

Annotation (1800 знаків)

Keywords: 5-8 слів.

 

Постановка проблеми. На шляху до європейського цивілізованого суспільства Україна на сьогоднішній…….

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням пошуку ефективних заходів та інструментів відродження потенціалу української промисловості і………….

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Однак сьогочасні реалії функціонування вітчизняних промислових підприємств вказують на необхідність пошуку адекватних та дієвих заходів, ……….

Метою статті є вивчення засад промислової могутності європейських підприємств та розробка……….

Виклад основного матеріалу дослідження. Євроінтеграція є, дійсно, національною стратегією розвитку, що відкриє доступ Україні до понад п’ятсот міліонного європейського ринку, який на сьогодні здійснює виробництво п’ятої частини світової продукції, володіє найсучаснішими технологіями та фінансовими інструментами стабілізації………….

 

Таблиця 1

Характерні особливості і завдання основних підсистем підприємства

Назва підсистеми

Характерні особливості та завдання

1

2

Керуюча підсистема (функції управління)

Методи управління підприємством, організаційна структура підприємства, оперативне прийняття управлінських рішень, взаємодія підрозділів підприємства…

Керована підсистема

Кадрова підсистема

Ефективне використання кадрів, кадрове забезпечення підприємства, професійний розвиток, мотивація та стимулювання кадрів, кваліфікація персоналу…

 

 

 

Рис.1 . Обсяг реалізованої промислової продукції  за період з 2004 по 2013 роки [7]

 

Висновок. Таким чином, в сьогочасних реаліях функціонування та в умовах інтеграції у Європейський Союз українська промисловість потребує реалізації структурних зрушень, які б відповідали сучасним особливостям конкуренції та забезпечували…………

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Амоша О. И. Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу / Амоша О. И. , Вишневський В. П., Збаразька Л. О. // Экономика Украины. – 2009. – № 12. – С. 4-13.
  2. Дроздова А.О.  Світовий досвід професійного навчання і розвитку персоналу [Електронний ресурс] / А.О. Дроздова – Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/iem/drosdova/library/article1.htm. - Назва з екрана.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.