ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. М. Проценко Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200565

Ключові слова:

інтенсифікація, управління, економічна поведінка, неоіндустріальна модернізація, підприємства.

Анотація

В статті визначено, що важливість переходу продуктивних сил і виробничих відносин сучасної економіки на новий якісний рівень актуалізує розвиток теоретичних основ інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації з урахуванням сучасних глобальних викликів. В сучасних ринкових умовах підвищується роль інтенсифікації як підґрунтя ефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємств. Процес інтенсифікації впливає на ефективність використання потенціалу підприємства, що може призвести до скорочення витрат, підвищення віддачі основних виробничих засобів, збільшення продуктивності праці тощо.

Автором  виокремлено фактори, які впливають на перехід економіки на інтенсивний шлях розвитку, проаналізовано сутність понять «інтенсифікація», «управління», «економічна поведінка» та надано авторське визначення.

Запропоновано діалектичний підхід до формування теоретичних основ інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації.

В статті розкрито, що успіх управління економічною поведінкою підприємства в кризовій ситуації істотно залежить від розуміння сутності існуючих процесів, характеру і особливостей їх прояву, що визначають необхідність змін в системі управління економічною поведінкою підприємства та забезпечують адекватну реакцію на події, що відбуваються.

Визначено, що процесу розвитку неоіндустріальної модернізації перешкоджає цілий ряд накопичених проблем на різних рівнях ієрархії вітчизняної економіки, вирішення яких пов'язане з формуванням моделі і визначенням структурно-функціонального змісту механізму неоіндустріалізації з урахуванням заданих стратегічних напрямів розвитку підприємств.

Біографія автора

В. М. Проценко, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)

 к.е.н., доцент, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Посилання

Бир С. Кибернетика и управление производством. – М. : Наука, 1965. – 392 с.

Бункина М.К., Семенов А.М. Экономика и психология. На перекрестке наук. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 263 с.

Вегера С. А. Поведінкова економіка – особлива галузь економічної теорії / Актуал. проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 4-16.

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.

Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики. – М. : Наука, 1986. – 488 с.

Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. Економіка підприємства. Київ, Знання 2010, 463 с.

Друкер П. Ф. Рынк: как выйти в лидеры: практика и принципы. – М. : Book chamber international, 1992. – 354 c.

Економічний словник / за ред. Завадського Й.С., Осовської Т.В., Юшкевич О.О. Київ, Кондор 2006, 356 с.

Енциклопедія сучасної України. Ел. ресурс - http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12399

Капленко Г.В. Формування економічної поведінки підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 /НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2005. — 20 с.

Ложкін Г.В., Спасснніков В.В., Комаровська В.Л. Економічна психологія: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

Прохорова В. В., Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. – 291 с.

Степаненко П., Коваленко П. Племінна птиця України / Інформаційний щомісячник «Пропозиція». – 2009. – № 1. – С.36-39.

Файоль А. Общее и промышленное управление.– М.: Республика, 1992. – 349 с.

Шибаєва Н.В. Особливості економічної поведінки суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.01.01 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2002. — 16 с.

http://slovopedia.org.ua

https://uk.wikipedia.org/wiki

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка підприємства