Вісник економіки транспорту і промисловості

Рік заснування: 2002

Проблематика: висвітлення теоретичних і практичних досліджень у справі економіки транспортної і промислової галузей України

Тематика статей: 1. Державне регулювання

2 Економіка підприємства

3 Проблеми транспортного комплексу України

4 Соціально-економічні відносини

5 Інвестиції та інноваційна діяльність

6 Менеджмент та маркетинг

7 Економічна психологія, етика, мораль та культура бізнесу

8 Загальноекономічні питання

Реферативні бази даних: http://vetp.kart.edu.ua/

назва БД, назва видання у БД: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

elibrary.ru: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38805

GoogleScholar профиль: https://scholar.google.com.ua/citations?user

Реферативна база «Наукова періодика України»    http://journals.uran.ua/index.php/2075-4892

ISSN 2075-4892

ISSN online 2413-4892

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015 р.

Фахова реєстрація у ВАК України:     Постанова № 1-05/4 від 14.10.09

Галузь науки: 08.00.03 — економіка та управління національним господарством; 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Український державний університет  залізничного транспорту

Головний редактор: Дикань Володимир Леонідович, доктор економічних наук

Заступник головного редактора: Кірдіна Олена Григорівна, доктор економічних наук

Адреса редакції: Український державний університет залізничного транспорту
майдан Фейєрбаха, 7, Харків, Україна, 61050

Телефон:  (057) 730-10-96, 730-10-97

E-mail: kafEOiUP@ukr.net,  eoup@kard.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу