№ 49 (2015)

Зміст

Державне регулювання економіки

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
В. Л. Дикань
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ТА ВИРОБНИЧО - ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
А. С. Глазкова
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ PDF
В. В. Дикань
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄС PDF
Ю. М. Маханьова
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПРОСТОРОВИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В. Б. Родченко
РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF (Русский)
И. А. Терновая

Проблеми транспортного комплексу України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Ю. С. Бараш, Ю. П. Адамян
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН, ЗАГРОЗ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МАТРИЦІ SWOT-АНАЛІЗУ PDF
І. С. Ведмідь
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГО-ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ PDF
В. І. Копитко
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
А. В. Кузьменко
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
О. В. Маковоз, Б. І. Борисов
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
Ю. Є. Пащенко, М. В. Корінь
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВАНТАЖНІ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ PDF
Г. П. Савіцька
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З УРАХУВАННЯМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Т. О. Тимофєєва
ПЕРЕВАГИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
І. В. Токмакова

Економіка підприємства

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ “ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО” НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. О. Зубенко, М. Л. Григорян
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. О. Зубенко, І. Е. Кочухай
УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. О. Зубенко, І. О. Чернавіна
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Русский)
Н. Е. Каличева, Л. Г. Рустамова
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОБ’ЄКТИВНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Л. С. Козак, О. В. Федорук
ВПЛИВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ В МІЖНАРОДНИХ ХОЛДИНГАХ PDF
В. М. Колосок, Ю. С. Мордвицька
ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Ж. С. Костюк
КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. М. Котов, Л. О. Мозгова
ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
М. В. Павліченко
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОНТРОЛІНГ» В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. М. Попова, О. Г. Макєєва
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. В. Прохорова, С. В. Баранівська
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Ю. В. Ус
ПРОАКТИВНА СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
А. О. Чередниченко
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІТИКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Г. М. Черепня
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. І. Чобіток, О. В. Астапова
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ PDF
Л. Ф. Чумак, О. Є. Богданова
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ PDF
Н. В. Янченко, А. А. Роза

Інвестиційна та інноваційна діяльність

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. О. Дараган
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. О. Зубенко, Л. Ю. Коник
ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ УПРАВЛІНСЬКОГО АСПЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. Ф. Чумак, І. В. Пугач
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ І МЕТОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВКЛАДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Д. Щербань, І. В. Шевченко

Менеджмент і маркетинг

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНОГО ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Дикань
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. Є. Каличева, М. І. Стецюк
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
П. В. Кузнєцов, І. В. Парфентенко, Д. П. Балагула
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
А. В. Непоп
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. В. Токмакова, Т. С. Литвинова
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ PDF
О. В. Ярмош

Загальноекономічні питання

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЛІВІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ПЛАНУ МАРШАЛЛА PDF (Русский)
Ахмед Юсф Елсеада Махмод
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ PDF
О. В. Попадинець
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
В. А. Фурсова, Т. Ю. Півненко

Соціально-економічні питання

ЩОДО ЦІННІСНОГО ВИМІРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ДОМИНАНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
В. В. Компаниец
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ У СКЛАДІ СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ PDF
А. А. Пакуліна, Г. С. Пакуліна
РЕФЛЕКСИВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ КЛІМАТОМ КОЛЕКТИВУ НА ЗАСАДАХ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ PDF
О. І. Пушкар, А. Ю. Хмелевська

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ PDF (Русский)
И. В. Воловельськая